Høringssvar fra Sogn og Fjordane fylkeskommune

NOU 2017/11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Dato: 23.11.2017

Svartype: Med merknad

Trafikktryggingsutvalet i Sogn og Fjordane handsama i møte den 26.09.17, sak 6/17 fråsegn til NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap - Framtidig organisering av politiets særorgan.

Utvalet gjorde følgjande endelege vedtak:

Fylkestrafikktryggingsutvalet i Sogn og Fjordane stiller seg bak Trygg Trafikk sentralt si fråsegn om ikkje å legge ned UP.

Vedlagt følgjer saksprotokoll frå utvalet si handsaming  av saka.

 

 

Vedlegg