Høringssvar fra Transparency International Norge

Høringsuttalelse til særorganutvalgets utredning

Dato: 01.12.2017

Svartype: Med merknad

Transparency International Norge er opptatt av bekjempelsen av økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Vi avgrenser oss i denne høringsuttalelsen derfor til utredningens forslag om den fremtidige organiseringen av Økokrim.

Vårt utgangspunkt er at økonomisk kriminalitet generelt og korrupsjon spesielt utgjør et alvorlig samfunnsproblem. Sakene som her skal etterforskes og iretteføres, er omfattende og kompliserte, ofte med internasjonale forgreninger som forutsetter samarbeid med andre lands politimyndigheter. Risikoen er stor for at omfanget av denne typen kriminalitet vil øke og at den gjennomføres ved hjelp av stadig nye metoder og av krefter med ressurser og evne til å tildekke virksomheten. For å kunne møte denne kriminalitetsutviklingen kreves det derfor et nasjonalt spesialistmiljø med høy kompetanse, kunnskap om kriminalitetsutviklingen og kapasitet til å utvikle etterforskningsmetoder.

Transparency International Norge vil derfor forsterke utvalgets utsagn i kapittel 15.5.1 om at det er «... en viktig forutsetning å opprettholde minst samme innsats i bekjempelsen av alvorlig økonomisk kriminalitet som i dag, og i den forbindelse styrke og utvikle fagmiljøet.» Vi vil fremheve at det er behov for å styrke ressursgrunnlaget slik at innsatsen kan økes i forhold til dagens nivå.

Nærpolitireformen innebærer at antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12. Reformen legger dermed til rette for økt kapasitet og styrket fagkompetanse i det enkelte politidistrikt til også å etterforske og påtale økonomisk kriminalitet. Vi ser dette som et fremskritt i den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Det er imidlertid fortsatt en fare for at saker i mellomsjiktet, som overskrider politidistriktenes kapasitet eller kompetanse og som ikke tas opp av det nasjonale spesialistorganet, ikke blir fulgt tilstrekkelig opp. Det er derfor nødvendig å etablere gode ordninger for bistand og kompetanseoverføring til politidistriktene, slik at intensjonene med nærpolitireformen også kan realiseres i sakene om økonomisk kriminalitet.

Utvalgets flertall går inn for at hovedtyngden av de oppgavene som i dag ligger til Økokrim og Kripos samles i en felles enhet for etterforskningsbistand, underlagt Politidirektoratet. I en situasjon med økende press på saker om økonomisk kriminalitet og der virkningene av nærpolitireformen ikke har manifestert seg, ser vi derfor kritisk på den modellen som flertallet i utvalget har gått inn for. Det er en fare for at den samlede kompetansen som i dag ivaretas av Økokrim som nasjonalt spesialistorgan for denne typen kriminalitet blir svekket i en slik modell, og vi går derfor imot en slik sammenslåing.