Høringssvar fra Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommunes høringsinnspill til NOU 2017_11

Dato: 30.11.2017

Svartype: Med merknad

Fylkesutvalget i Østfold behandler høringsutkastet i sitt møte den 14.desember 2017. Nedenfor følger fylkesrådmannens anbefaling til høringsuttalelse. Endelig høringsuttalelse ettersendes etter fylkesutvalgets behandling.

1.    Politiets Utlendingsenhet

Fylkesrådmannen støtter utvalgets forslag om å legge ned Politiets utlendingsenhet og tilbakeføre ressursene til politidistriktene og la Øst politidistrikt overta de mer spesialiserte oppgavene og det nasjonale koordineringsansvaret.

1.1. Nasjonalt kontaktpunkt

Det foreslås at Øst politidistrikt skal overta det nasjonale koordineringsansvaret fra Politiets Utlendingsenhet knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering. Dette utgjør ca. 400 årsverk, hvor om lag 60 prosent er politistillinger. Vi er kjent med at det forekommer samordningsutfordringer mellom Politiets Utlendingsenhet og politidistriktene og støtter utvalget i deres konklusjon der de fremhever at en ny organisering vil gi en mer fleksibel og effektiv bruk av politiressursene, både til grensekontroll og mer generell kriminalitetsbekjempelse, samtidig som spesialiseringsgevinster knyttet til fagområdet ivaretas. Ved en overføring til Øst politidistrikt vil politiressursene være integrert i daglig operativ tjeneste og inngå som en langt mer fleksibel ressurs i forebygging og bekjempelse av alle typer kriminalitet. En ny organisering vil fjerne koordineringsbehovet mellom to selvstendige enheter slik som må til i dag dersom Politiets Utlendingsenhet gjennom sin oppgaveutførelse avdekker straffbare forhold. I dag skal disse anmeldes til lokalt politidistrikt.

 

Ved en overføring av årsverk fra Politiets Utlendingsenhet vil det stille økte krav til Øst politidistrikts støttefunksjoner, herunder HR, kommunikasjon, og stab- og ledelsesfunksjoner.

 

1.2 Øst politidistrikt har de største grenseovergangene

Regjeringen har foreslått å opprette et sentralt mottakssenter for asylsøkere i Råde der UDI og Politiets Utlendingsenhet jobber tett sammen for å fatte vedtak i løpet av tre uker. Dette er et forslag som får støtte fra mange hold. For å lykkes med å nå denne ambisjonen må utlendingsforvaltningen kraftsamle om oppgaven. Dette understreker etter vår mening at utvalgets forslag om å overføre ressurser til Øst politidistrikt er meget godt. Etter at politimesteren i Østfold politidistrikt forlot Østfold fylke, og operasjonssentralen flytter etter i 2018, vil det være god kapasitet på politihuset på Grålum utenfor Sarpsborg, mindre enn 15 minutter unna. Vansjø lensmannskontor ligger i nabobygget til ankomstsenteret.

Selv om en overføring av polititjenestepersoner fra Politiets Utlendingsenhet primært er for å løse oppgaver innen utlendingsforvaltningen vil det være en overføring av politiutdannede i IP4 kategori. Disse kan, om nødvendig, settes inn for å løse andre politioppgaver og dermed styrke politidistriktet. Det innebærer at politimesteren tilføres muligheten til mer fleksibilitet.

Regjeringens initiativ med å etablere Råde mottakssenter ble kjent etter at utvalgets arbeid ble avsluttet og etter at NOU 2017: 11 ble sendt ut på høring.

1.3 Nasjonalt ID-senter

En helt sentral del av politiets arbeid på utlendingsfeltet er ID-arbeid. Spisskompetansen på dokumentgransking har dagens Politiets Utlendingsenhet sammen med Nasjonalt ID-senter (NID). Utvalget skriver at det er manglende ressurseffektivitet på flere områder i politiets oppgaveløsning, herunder også identitetsarbeid. Det er behov for å samordne ressursene på en mer effektiv måte enn i dag[1].

Nasjonalt ID-senters viktigste samarbeidspartnere og brukere av disse tjenester er politiet, UDI, skatteetaten, tolletaten og NAV. Dette er etater med stort fotavtrykk i Østfold gjennom Norges største tollsted på Svinesund og Tollregion Øst i Fredrikstad, samt Skatt Øst som er lokalisert i Moss. Det er nylig besluttet å lokalisere Østre Viken NAV (Akershus øst for Oslo og Østfold) til Østfold[2]. Med et permanent nasjonalt ankomstsenter i Råde med ambisjoner om 80% av saksbehandlingen gjennomført på tre uker, vil UDI etablere et kraftigere nærvær i Østfold. Østfold fylkeskommune vil derfor belyse behovet for tettere kontakt mellom Nasjonalt ID-senter og de øvrige aktørene i utlendingsforvaltningen og potensialet i effektivisering av prosessene ved å flytte Nasjonalt ID-senter til Østfold.

For å heve kompetansen på det operative nivået ved Norges mest trafikkerte grensestasjoner, kan det være en ide å i enda større grad enn i dag benytte den kompetansen Nasjonalt ID-senter besitter til å bistå politiet og tolletaten i det ytterste leddet.

2.    De nasjonale beredskapsressursene

Østfold fylkeskommune har ingen oppfatning av hvorvidt de nasjonale beredskapsressursene skal organiseres som en egen enhet eller fortsette som i dag.

Vi har tidligere levert høringsinnspill knyttet til politiets beredskapssenter på Taraldrud. Kunnskapen vi tilføres gjennom NOU 2017: 11 forsterker vår argumentasjon om å flytte politihelikopteret ut fra Taraldrud og til Rygge.

NOU 2017: 11 beskriver at Beredskapstroppen er pålagt patruljetjeneste fra kl 1900 til 0700 på hverdager og hele døgnet i helgen. De kjører da egne biler. I politiets beredskaps system er det ikke satt krav til responstid for Beredskapstroppen, men krav om klargjøringstid innen to timer. Videre beskrives det at transport både innenfor og utenfor Stor-Oslo i hovedsak vil skje med bil, ettersom oppdrag innenfor 45 minutters kjøring omfatter et område som dekker rundt 1,5 millioner innbyggere[3].

Slik vi leser dette vil det ikke være noen stedlig beredskap fra Beredskapstroppen på Taraldrud 24/7. Vi stiller derfor spørsmål ved viktigheten av at politihelikoptrene har hjemmebase på Taraldrud. På dagtid vil det være trening for Beredskapstroppen på senteret, men slik vi forstår bruken av politihelikoptrene så vil de være ute på oppdrag og ikke stå i beredskap på dagtid. Behovet for at politiets helikopter må lokaliseres på Taraldrud sammen med Beredskapstroppen er diskutabel og må uansett veies opp mot fordelene med å samlokalisere politihelikoptertjenesten med justissektorens redningshelikoptre og Forsvarets beredskapshelikoptre som politiet fortsatt skal benytte[4].

Politihelikoptertjenesten beskrives som en liten tjeneste med 27 personer hvorav ni er piloter[5]. Vi får en klar forståelse at et slikt miljø vil være meget tjent med å bli samlokalisert med et større helikoptermiljø på Rygge. Den viktigste grunnen til dette er flysikkerhet, mulighetene for trening og operativt samvirke. Justisdepartementet har flere ganger slått fast at politihelikoptrene ikke skal trene på Taraldrud, noe som er en svakhet ved løsningen som er valgt. Flertallet i justiskomiteen har støttet etableringen av et nasjonalt beredskapssenter med begrunnelsen at «det er helt nødvendig å samle de nasjonale beredskapsressursene for å sikre mer samtrening, bedre samhandling og en styrket nasjonal beredskap»[6]. Vår oppfatning er at mulighet for trening og samtrening bør veie tyngre enn samlokaliseringen.

På Rygge vil helikoptrene kunne ha både hjemmebase og treningsbase, vegg i vegg med justissektorens nyinnkjøpte redningshelikoptre. Fra Rygge kan de trene alene, sammen med andre helikopterressurser, og sammen med beredskapstroppen og andre beredskapsressurser. NOUen beskriver at trening for å kunne gjennomføre de primære oppgavene er viktigere enn patruljetjenesten som Beredskapstroppen gjennomfører i dag[7].

Vi vil også vise til hvordan våre naboland Sverige og Danmark har organisert sine helikopterressurser ved at helikoptrene er plassert på militære flystasjoner langt utenfor hovedstaden, på lengre avstand enn det er mellom Oslo og Rygge[8].

3.    Politihøgskolen

Østfold fylkeskommune har ingen kommentarer til hvordan Politihøgskolens tilknytning til politietaten skal være.

Vi er kjent med at politiet har jobbet med å få på plass en ny Politihøgskolen de siste 10-12 årene og vi merker oss at utvalget ikke ser at Politihøgskolen må bli værende i Oslo[9]. I utvalgets spørreundersøkelse svarte 52,3% at de var enig eller helt enig i at fremtidig organisering av Politihøgskolen også kan innebære lokalisering andre steder enn Oslo. Kun 16,2 prosent av respondentene var «uenig» eller «helt uenig», mens 10,5 prosent svarte «vet ikke». Dette står i kontrast til analysen fra Politidirektoratet og Politihøgskolen i 2016 der det konkluderes med at alle fremtidige løsninger må innebære at hovedsetet for Politihøgskolen forblir i Oslo[10]. Utvalget viser også til Studiebarometeret og at studentene på Politihøgskolen er svært fornøyd med studieprogrammet[11]. Ved å gå grundigere inn i tallmaterialet i Studiebarometeret fra 2017 ser vi at undersøkelsen deler opp på Politihøgskolens sine fire studiesteder; Oslo, Kongsvinger, Bodø og Stavern. Av disse får Oslo lavest score på læringsmiljø og undervisning[12].

Vi har forståelse for at deler av Politihøgskolen har behov for nærhet til høgskole og universitetsmiljø. En utflytting av Oslo må derfor også ivareta muligheten for dette ved at ansatte fortsatt kan dagpendle. Hvor ansatte ved Politihøgskolen bor vil naturlig endres over tid. I dag bor 25% i Oslo Øst, Follo og Østfold, 30% i Oslo sentrum og 20% vest for Oslo[13]. En sårbarhet mot fagmiljøet er også at Politihøgskolen er spredt på fire lokasjoner[14]. Å redusere antall studiesteder vil bidra til å samle og styrke fagmiljøene.

Samarbeid begrenses ikke av fysisk avstand på samme måte som tidligere, og der det er nødvendig med nærhet handler det om reisetid, ikke fysisk avstand. Daglig pendler nær 6.000 personer fra Mosseregionen til Oslo[15].

Politihøgskolen ut av Oslo

Regjeringen overleverte Meld.St 18[16] tidligere år. Her skriver regjeringen at Justis- og beredskapsdepartementet skal igangsette et arbeid for å se på flytting av Politihøgskolen ut av Oslo. Østfold fylkeskommune er kjent med at Politidirektoratet er gitt i oppdrag å utrede politiets fremtidige kompetansebehov og utdanningskapasitet med en leveringsfrist 1.januar 2018[17]. Det ligger ikke i deres mandat å se på lokalisering og Østfold fylkeskommune ser frem til den påfølgende prosessen i Justisdepartementet hvor lokaliseringen skal diskuteres.

Vi tenker at en ny lokalisering av Politihøgskolen utenfor Oslo, slik regjeringen vurderer, må ha nærhet og tilgang til enkelte miljøer i Oslo. Det innebærer at en utflytting må være innenfor dagpendleravstand for å hindre at dagens forskningsmiljø forvitrer og at etablerte samarbeidskonstellasjoner kan videreføres, samtidig som nye etableres. Moss ligger innenfor normal dagpendleravstand fra hovedstaden med 27 minutters togreise[18]. Nærheten til politietaten ivaretas når man etablerer Politihøgskolen i Norges nest største politidistrikt.

Det er en bred politisk enighet i Østfold om å etablere en ny Politihøgskole i Moss med øvingsarena på Rygge. Dette er økonomisk og praktisk gjennomførbart, og et arbeid kan starte opp allerede i 2018. I følge beregninger som er gjort av Politihøgskolen[19] har de et innsparingspotensial på driftssiden på over 100 millioner kroner årlig som følge av bedre tilrettelegging. Dette er midler som kan bidra til mange andre behov i politietaten.

Utvalget bemerker særskilt at lokaliseringsspørsmålet ikke bør være til hinder for gode løsninger både for samfunnet, for profesjonsutdanningen, for studenter og forskermiljøet samlet sett[20].

Oppsummering

Østfold fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å legge ned Politiets utlendingsenhet og flytte ansvar og ressurser til Øst politidistrikt. Dette er en naturlig konsekvens av at Øst politidistrikt har de tre største grensepasseringspunktene i landet. Etableringen av ankomstsenteret i Råde understreker at det er nødvendig med en betydelig styrking av Øst politidistrikt. Overføringen av politiutdannede fra Politiets Utlendingsenhet til Øst politidistrikt vil i tillegg gi politimesteren vesentlig mer kapasitet ved kriser ved at han kan omdisponere mannskaper etter behov.

Østfold fylkeskommune har ingen kommentarer til organisasjonstilknytningen for de nasjonale bistandsenhetene. NOU 2017: 11 har gitt oss ny informasjon om Beredskapstroppen og helikoptertjenesten, og vi mener at vår tidligere vurdering av å flytte politihelikoptertjenesten til Rygge bekreftes og forsterkes.

Vi er tilfreds med utvalgets vurderinger om at Politihøgskolen kan flyttes ut av Oslo. Dette er i tråd med regjeringens tidligere signaler om å flytte Politihøgskolen. I Østfold er det tverrpolitisk enighet om å flytte Politihøgskolen til Moss. Dette er et prosjekt som er gjennomførbart både med tanke på økonomi og praktiske forhold. En ny Politihøgskole kan stå klar i 2020/21 med en årlig besparelse på drift på 100 millioner kroner årlig sammenliknet med i dag.

 

[1] NOU 2017: 11, side 103 og 187

[2] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-regional-struktur-i-nav/id2558975/

[3] NOU 2017: 11, side 199-200.

[4] «I store krevende operasjoner er politihelikopteret bare et supplement til bruk av Forsvarets helikopter. Vi har jo fortsatt bare tre helikoptre og fem personer til å bemanne dem 24/7». Gunnar Arnekleiv, flygesjef Politiets helikoptertjeneste til Politiforum nr 8/2017.

[5] NOU 2017:11, side 195.

[6] Innstilling nr 6 fra Justiskomiteen (2016-2017) på statsbudsjettet for 2017.

[7] NOU 2017: 11 side 248.

[8] Sverige: Malmens flygplats, Linköping, 179 km fra beredskapstroppen (Nationella insatsstyrkan) i Stockholm. Danmark: Karup flyvestasjon, 225 km fra beredskapstroppen (Politiets Aktionsstyrke) i København. Norge: Rygge flystasjon 50 km fra Beredskapstroppen på Taraldrud.

[9] NOU 2017:11 side 74.

[10] Politidirektoratet og Politihøgskolen, Analyse av utdanningskapasitet ved PHS i et 15-års perspektiv, 30.11. 2016.

[11] NOU 2017: 11, side 66.

[12] http://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram?ls=0&ff=0&fg=0&nf=politi

[13] https://www.phs.no/forskning/forskergrupper-/

[14] NOU 2017:11, side 74

[15] Pendlere 2016: Moss kommune 2.212, Rygge kommune 752, Råde kommune 302, Våler kommune 244, Vestby kommune 2.335. Sum 5.845. http://kommuneprofilen.no/profil/sysselsetting/DinRegion/syss_pend_strom_region.aspx

[16] Meld.St 18 (2016-2017), Berekraftige byar og sterke distrikt

[17] Oppdragsbrev 10/2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet, 23.06.2017

[18] Nye Follobanen står utbygd i 2021.

[19] PHS mulighetsstudie for alternative løsninger for lokalisering, 2011

[20] NOU 2017:11, side 76.