Høringssvar fra Leif N Olsen

Høringssvar om politiets særorgan, spesielt om utrykningspolitiet.

Dato: 24.11.2017

Svartype: Med merknad

Jeg har tidligere erfaring som Sjef for utrykningspolitiet og politimester i Larvik.

I utgangspunktet legger jeg til grunn at Utrykningspolitiet er et særorgan med lang erfaring innenfor trafikksikkerhet og som bistandsorgan. I årtier har UP vært politiet mellom byene utenfor kontortid og utført alle typer polititjenste "på veg". UP har vært svært viktig i trafikksikkerhetsarbeidet og har også internasjonalt vært et foregangsland på sitt område. Alle undersøkelser viser at UP utfører mye operativ tjeneste i forhold til administrav ressursbruk. 

Effekten av UPs virksomhet er svært god, noe som er dokumentert gjennom rapporter fra TØI. Takket være UP som særorgan har en kunne opprettholde et vist faglig og omfangsmessig nivå på politiets trafikktjeneste. Til tross for betydelig reduksjon i lokal ressursbruk innen for målrettet trafikktjeneste, og i tillegg fjerning av tilbud om trafikkopplæring ved Politihøgskolen.

Jeg merker meg at utvalget betegner UP som en effektiv og fleksibel organisasjon som med begrensede midler oppnår gode resultater og som kjennetegnes med høy faglig kompetanse og høy kvalitet. Videre sier utvalget at UP er velorganisert, har stor grad av operativ tjeneste, liten administrasjon og stor evne til å tilpasse seg den politifaglige utviklingen.

Med dette bakteppe blir det for meg uforstålig at utvalget foreslår UPs tjenestepersoner overført til distriktene. Det vil medføre at en tar bort noe godt fungerende, og hvor all erfaring tilsier at trafikktjenesten mer eller mindre vil forsvinne som følge av akutte prioriteringer. Trafikktjeneste og annet forebyggende arbeid nedprioriteres og faller bort ved russursknapphet. For distriktene vil tilførsel av UPs tjenestepersoner ha marginal virkning, i helkontinuerlig skift tjenester et par tjenestepersoner per politidistrikt. Det er neppe verd en oppløsning av en effektiv og velorganisert organisasjon. 

Jeg er også relativt godt kjent med de omorganiseringer av politiet som har funnet sted de siste årene i Finland, Sverige og Danmark. Alle landene hadde sentrale trafikkenheter eller spesielle enheter innrettet mot trafikk, som ble nedlagt eller omorganisert. Dette har medført en dramatisk reduksjon i kontrollomfang og dessuten oppløste fagmiljø. Disse landene har heller ikke i tiden etter disse omorganiseringene, hatt samme gunstige reduksjon i ulykker som vi har sett i Norge (data opp til september 2017). Det er grunn til å tro at en vil se samme negative utvikling i Norge.

En avvikling av UP vil medføre redusert polititjeneste "på veg" eller en kan si mellom byene. Det er neppe landevegen som vil bli prioritert av distriktene. Videre, noe utvalget ikke har vurdert, hva blir effekten på trafikksikkerheten. Hvilke tanker har en om at trafikktjeneste på vegen skal være en oppgave for Statens vegvesen. Det blir straks et spørsmål om en nedlegger UP og da vil politimessige tilstedeværelse forsvinne. Dette bør også vurderes i sammenheng med oppfølgingen av utvalget forslag.

Avvikling av UP vil dessuten føre til reduserte mulighet for rask og effektiv bistand til distrikene ved større hendelser. UP representerer en til enhver tid operativ styrke som kan omdisponeres umiddelbart i og med at styren er "på hjul".

Konklusjonen min blir at avvikling av UP vil føre til redusert trafikksikkerhet, mindre effeltiv bistand til distriktene og mindre omfang av polititjeneste "mellom byene". Det finnes idag ikke noe faglig belegg for å avvikle UP og organisasjonen bør bestå som et særorgan.