Høringssvar fra Yrkestrafikkforbundet

UP bør bestå

Dato: 10.11.2017

Svartype: Med merknad

I NOU 2017:11 forslås det en ny modell for særorganene innen politiet. Vi ønsker å komme med synspunkter på trafikksikkerhetsområdet. Yrkestrafikkforbundet (YTF) mener ut fra trafikksikkerhetshensyn at Utrykningspolitiet (UP) bør bestå i omtrent samme form som i dag.

På trafikksikkerhetsområdet går NOUen inn for at trafikkoppgavene bør overføres fra Utrykningspolitiet (UP) til politidistriktene, for å oppnå en mer fleksibel og effektiv bruk av politikraft til alle former for kriminalitetsbekjempelse. Etter Yrkestrafikkforbundets mening gir utvalget allerede i denne premissen en grunn til å ikke støtte forslaget om å legge ned dagens UP. Ved at man ønsker å bruke politikraften «til alle former for kriminalitetsbekjempelse», sier man at det vil kunne bli en nedprioritering av trafikksikkerhetsområdet hvis oppgaven overføres til politidistriktene.

Det framkommer av NOU 2017:11 at flere politiledere mener trafikksikkerhet blir for høyt prioritert sammenlignet med andre alvorlige kriminalitetstyper, som seksuelle overgrep, profittmotivert kriminalitet, integritetskrenkende kriminalitet og alvorlig organisert kriminalitet. YTF er selvfølgelig ikke uenig i at alle disse kriminalitetstypene bør få høyere prioritet, men vi ønsker ikke at dette skal skje ved en nedprioritering av trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har vært svært vellykket gjennom mange år. Siden 1970 har antall drepte i trafikken blitt redusert med nesten 80 prosent, fra 560 i 1970 til 117 i 2015. UP spiller en svært viktig rolle i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet. Et eksempel på dette er at UP avdekker ruspåvirket kjøring ved kontrollvirksomhet langs veiene, mens politidistriktene avdekker i hovedsak ruspåvirket kjøring i forbindelse med trafikkulykker, eller etter varsel fra publikum.

YTF frykter at en overføring av UP sine oppgaver til politidistriktene vil bidra til en klar nedprioritering av trafikksikkerhetsarbeidet, og at man på sikt vil se en ny økning i trafikkdødsfall i Norge. UP har selvfølgelig som alle andre organisasjoner muligheter til å gjøre forbedringer i sitt arbeid. Men løsningen ligger ikke i å nedlegge UP, slik det foreslås i NOU 2017:11.

Konklusjon:
Yrkestrafikkforbundet mener ut fra trafikksikkerhetshensyn at Utrykningspolitiet (UP) bør bestå i omtrent samme form som i dag.