Høringssvar fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratets høringssvar - Bedre bistand - Bedre beredskap

Dato: 15.11.2017

Svartype: Med merknad

 

 

 

Helsedirektoratet viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 14.06.17.

Det er flere aspekter ved politiets organisering som kan få betydning for ulike oppgaver for helseforvaltningen og den utøvende helsetjenesten. Vi har valgt å konsentrere oss om spesialisthelsetjenestens behov for nødvendig kontakt med politiet i akutte innsatssituasjoner, samt trafikksikkerhet.

Vi har merket oss noen formuleringer fra NOU 1985:51 Politiets rolle i samfunnet, grunnprinsipper pkt. 4: (kap.3) «Politiet skal være desentralisert» og pkt. 7: «Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet». Grunnprinsippene er siden fremhevet i NOU 1999:10 En bedre organisert politi og lensmannsetat og i St.mld. Nr. 42 (2004 – 2005) Politiets rolle og oppgaver. Oppfyllelse av begge prinsipper mener vi er relevante i forhold til helsetjenestens akutte behov for tidlig og nær kontakt med politiet ved ulykker og alvorlige kriminelle handlinger, inkludert Pågående livstruende vold (PLIVO). For helsetjenesten er det viktig at politiet opprettholder sin evne til å være tidlig fysisk til stede ved alle slike hendelser, både for å ivareta sikkerhet til mannskaper fra helse og brann, og for å unngå at disse etatene belastes med å løse politioppgaver.

Evne til tilstedeværelse har sikkerhetsaspekter utover bekjempelse av kriminalitet, og forslag til organisatoriske endringer av både særorganer og distrikts- og stasjonsstrukturer bør også vurderes i forhold til hvordan disse kan slå ut for ulykkesforebygging og for samhandlende etater på skade/hendelsessted.

Vi ser i denne sammenheng med en viss bekymring på forslaget om å overføre trafikkoppgaver fra Utrykningspolitiet (UP) til politidistriktene. Forslaget er basert på grunnprinsippet om at oppgaver som kan løses lokalt, bør løses lokalt. Dette særorganet legges i denne modellen ned, mens strategiske oppgaver på området legges til Politidirektoratet.

Utvalget peker selv på at UP er en effektiv og fleksibel organisasjon som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet. Helsedirektoratet erfarer at UP er en faglig ressurs i det nasjonale, tverrsektorielle trafikksikkerhetsarbeidet. Vi opplever at UP fungerer godt i dag og har en viktig rolle og samfunnsoppgave. Politikontroller av bl.a. rus og fart har en forebyggende effekt og kan hindre alvorlige ulykker med hardt skadde og drepte. Ved en eventuell endring i organisering, mener vi det er viktig å videreføre den forebyggende innsatsen, og sikre at trafikksikkerhetsarbeidet ikke blir nedprioritert opp mot andre oppgaver i politidistriktene. Når det gjelder utvalgets anbefaling om at Politidirektoratet styrker strategisk styring på området støtter vi dette, uavhengig av om det blir et videreført UP eller en eventuell annen organisering.

Vennlig hilsen

Svein Lie e.f.

divisjonsdirektør

 

Morten Randmæl

avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:

Helse- og omsorgsdepartementet