Høringssvar fra Sogn og Fjordane fylkeskommune

NOU 2017/11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Sogn og Fjordane handsama fråsegn til NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap i møte 26.09.17, sak 6/17.

FTU gjorde følgjande vedtak:

Fylkestrafikktryggingsutvalet i Sogn og Fjordane stiller seg bak Trygg Trafikk sentralt si fråsegn om ikkje å legge ned UP.

 

Vedlegg