Høringssvar fra Hovedutvalget for samferdselssektoren, Buskerud fylkeskommune

Høringsuttalelse til NOU 2017-11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Dato: 30.11.2017

Svartype: Med merknad

Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud anbefaler at regjeringen ikke følger utvalgets anbefaling om å legge ned Utrykningspolitiet og overføre trafikkoppgavene til politidistriktene. Hovedutvalget mener at dette vil medføre en svekkelse av trafikksikkerheten på veiene og gi en økt risiko for alvorlige ulykker. En nedleggelse av Utrykningspolitiet er hverken samfunnsøkonomisk lønnsomt eller forenlig med den nasjonale nullvisjonen i trafikksikkerhetsarbeidet.