Høringssvar fra Statens vegvesen Vegdirektoratet

NOU 2017 11 Bedre bistand. Bedre beredskap - Høring

Dato: 06.11.2017

Svartype: Med merknad

Statens vegvesen (SVV) viser til utvalgets forslag om å overføre trafikkoppgaver fra Utrykningspolitiet (UP) til politidistriktene, og at Politidirektoratet (POD) styrker strategisk styring på området for å sikre fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats.

SVV er enig i utvalgets vurdering av at i en tid med krav til økt kostnadseffektivitet og trange budsjetter er det behov for å bruke ressursene mer helhetlig og slik vi ser det også smartere. SVV kan forstå behovet for å rydde i særorganene og legge flere oppgaver til de nye store politidistriktene. Imidlertid mener SVV at utvalget i for stor grad legger intern ressurseffektivisering til grunn for forslaget om å overføre UPs oppgaver til politidistriktene og i for liten grad vektlegger UPs sentrale posisjon i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Forslaget om å overføre trafikkoppgaver fra UP til politidistriktene tar etter vårt syn ikke tilstrekkelig hensyn til nasjonale føringer for trafikksikkerhetsarbeidet.

Regjeringen har i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal Transportplan 2018-2029 satt et ambisiøst etappemål for drepte og hardt skadde i trafikken. Videre legger regjeringen i Meld. St 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering, vekt på at et velfungerende samarbeid på tvers av sektorer blir enda viktigere i og med at et lavere antall drepte og hardt skadde gjør det mer utfordrende å finne effektive og målrettede ulykkesreduserende tiltak. Det vil fortsatt være potensial og behov for ytterligere samarbeid og ytterligere styrking av trafikksikkerhetsarbeidet i og mellom sektorer og aktører. Politiets kontrollvirksomhet har en betydelig forebyggende effekt. En samordnet og effektiv innsats krever løpende koordinert ledelse fra flere myndigheter gjennom egnede fora. 

Det tette samarbeidet SVV over tid har hatt med UP, som en nasjonal koordinator og utøvende enhet innen trafikksikkerhet, har hatt stor betydning for resultatene som er oppnådd på trafikksikkerhetsområdet. Ved å flytte trafikksikkerhetsoppgavene ut til politidistriktene, vil det bli vanskeligere å få til en samordnet og effektiv nasjonal innsats – selv om dette strategisk skal følges opp av POD.

I realiteten kan en overføring av oppgavene fra UP til politidistriktene bety færre ressurser til trafikksikkerhetsarbeidet totalt sett, og relativt små trafikksikkerhetsmiljøer i hvert enkelt politidistrikt uten nødvendig erfaring og kompetanse. Vi kan vanskelig se for oss at POD kan bygge opp en tilsvarende kompetanse innen trafikksikkerhet som den UP i dag besitter som nasjonalt særorgan. UP er et nasjonalt kompetansesenter for politiets trafikktjeneste, med særskilt nasjonalt ansvar for opplæring-, fag-, teknologi- og metodeutvikling. Det er den erfaringen og kompetansen UP som særorgan over tid har bygd opp som er viktig å bevare i det nasjonale samarbeidet med Statens vegvesen, Trygg trafikk og andre. Ved å splitte opp dagens fagmiljø vil SVV og andre trafikksikkerhetsaktører miste en viktig samarbeidspart på nasjonalt nivå. 

UP deltar både i styringsgruppen og arbeidsgruppen for utarbeidelse av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Politiets innsats er vesentlig for gjennomføringen av en rekke av tiltakene i tiltaksplanen. SVV har også et meget godt samarbeid med UP rundt planlegging og gjennomføring av nasjonale trafikksikkerhetskampanjer. Etter omorganisering i politiet samarbeider vi nå også tette med UP på automatisk trafikkontroll (ATK). Dette samarbeidet er helt vesentlig for å kunne drifte et av våre mest effektive trafikksikkerhetstiltak. Vi har også et godt samarbeid rundt gjennomføring av flere forsknings- og utredningsprosjekter, hvor politiet sitter på en stor mengde data. Ved å ha et særorgan i politiet som ivaretar trafikksikkerheten nasjonalt, er det lettere å samordne kontrollaktiviteter og kampanjetiltak. UP disponerer et mannskap som er meget kompetent og kan styres på nasjonal basis for å oppnå gode resultater innen trafikksikkerhet.

I utredningen fremgår det at politidistriktene generelt ikke prioriterer trafikksikkerhet. Videre fremgår det at flere politidistrikter ønsker å styre bruken av UPs ressurser selv, og påpeker at det er flere andre viktig oppgaver som kan prioriteres høyere enn i dag. Dette kan tyde på at dersom UP legges ned, kan vi f.eks. ikke forvente samme kontrollinnsats i trafikken som i dag. Det kan bety at trafikksikkerhet vil bli nedprioritert på grunn av andre mer presserende politioppgaver i politidistriktene.

Vi mener også utvalget legger for stor vekt på eventuelle fremtidige gevinster av utvidet bruk av intelligente trafikksystemer. Det vises flere steder i utredningen til at utvikling av førerløse biler og annet ITS utstyr vil redusere behovet for kontroller. Her mener vi det er viktig å se dette som langsiktige utviklingsmuligheter. De bilene vi har i dag vil vi også i en stor grad ha de neste ti årene. I tillegg vil mange fortsette å kjøpe dagens biler i flere år fremover. Vi ser derfor ikke at det vil være mindre behov for politikontroll på vegene i de nærmeste årene, snarere tvert imot. At antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres gir også grunnlag for å tenke gjennom om ikke en økende andel av de som fortsatt drepes eller skades i trafikken er «lovbrytere», dvs de bruker ikke bilbelte, de kjører for fort og de er oftere ruset. Dette er oppgaver som politiet har kompetanse, erfaring og myndighet til å gjennomføre og de blir sannsynligvis minst like viktige i fremtiden som i dag.

For å kunne videreføre det gode trafikksikkerhetsarbeidet vi har i dag vil vi sterkt anbefale at UP opprettholdes som eget særorgan.

SVV har ingen øvrige merknader.

Med hilsen

Bjørne Grimsrud

direktør                                                                         Anders R. Hovdum

                                                                                     fagdirektør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Vedlegg