Ny EØS finansieringsordning fra mai 2004

I forbindelse med utvidelsen av EØS-området 1. mai 2004 opprettes det to nye finansieringsordninger for de nye medlemslandene. Utdannings- og forskningsområdet er et av satsningsområdene i de nye ordningene.

Ny EØS finansieringsordning fra mai 2004

I forbindelse med utvidelsen av EØS-området 1. mai 2004 opprettes det to nye finansieringsordninger for de nye medlemslandene. De nye finansieringsordningene innebærer en tidobling av Norges støtte til økonomisk og sosial utvikling i et utvidet EØS. Utdannings- og forskningsområdet er et av satsningsområdene i de nye ordningene.

EØS-finansieringsordningen omfatter de ti nye medlemslandene (Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Den tsjekkiske republikk, Slovakia, Slovenia, Malta og Kypros), samt Hellas, Portugal og Spania. Hovedinnsatsområdene er miljøtiltak, fremme av bærekraftig utvikling, bevaring av den europeiske kulturarv, utdanning, helse og barneomsorg. Ordningen har en budsjettramme på ca. 996 millioner kroner per år.

Den særskilte norske finansieringsordningen omfatter kun de nye medlemslandene. Formålet med ordningen er å styrke medlemslandenes evne til fullt ut å delta i det indre marked og for å minke de sosiale og økonomiske forskjeller etter utvidelsen. Satsingsområdene vil blant annet være prosjekter rettet mot de nye medlemslandenes tilpasning til Schengen-samarbeidet, justisområdet, miljøtiltak, regionalpolitikk og grenseregionalt samarbeid, samt faglig bistand til gjennomføring av EUs felles regelverk. Ordningen har en budsjettramme på ca. 941 millioner kroner per år.

Oppretting av felles sekretariat i Brussel
Det vil bli opprettet et felles sekretariat for de to finansieringsordningene fra det tidspunkt ordningen trer i kraft 1. mai 2004. Mottakerlandene vil selv være ansvarlig for å utvikle, foreslå og gjennomføre prosjektene. Det vil bli stilt krav om 15-40 prosent egenandel i alle prosjekter. Prosjektstøtte vil tildeles i samsvar med EØS-regelverket for offentlige innkjøp, statsstøtte og konkurranse.

For ytterligere informasjon se:
EFTA-sekretariatets hjemmesider (engelsk)
Utenriksdepartementets hjemmesider
Miljøverndepartementets hjemmesider