Høringssvar fra Vestfold fylkeskommune

Høring - Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 06.02.2017

Svartype: Med merknad

Vestfold fylkeskommune støtter forslaget til ny anskaffelsesforskrift § 7-5 a. Minimering av miljøbelastning, og viser til målsettinger vedtatt av fylkestinget i Vestfold i Regional plan for klima og energi og Regional plan for verdiskaping og innovasjon, som det fremgår av saksutredningen.

 

Vedlegg