Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Uttalelse fra fylkesrådet i Nordland

Dato: 03.02.2017

Svartype: Med merknad

Fylkesrådet i Nordland er enig i de hensyn den foreslåtte endringen er ment å ivareta.

Fylkesrådet viser til Stortingets anmodningsvedtak hvor de henstilte til regjeringen å sikre at krav stilt ved offentlig anskaffelse speiler særnorske miljøkrav til produkter eller produksjon, slik at norske bedrifter ikke straffes for å innfri norske miljøstandarder.

Fylkesrådet i Nordland mener det er viktig å konkretisere i forskriftene prinsippet om at nasjonale miljøkrav til produksjon og fremstilling av produkter også hensyntas når det offentlige gjør anskaffelse av slike produkter. Fylkesrådet ber derfor om at dette innarbeides i
forskriftene og gjøres etterprøvbart. Dette gjelder spesielt aktører med produkter som opererer i et internasjonalt marked.

Fylkesrådet er videre enig i at det ikke er formålstjenlig å pålegge offentlige oppdragsgivere å benytte miljø som tildelingskriterium i enhver relevant anskaffelse. Fylkesrådet slutter seg derfor til at det kan være andre måter å fremme miljøhensyn på. Det er viktig at oppdragsgiver har anledning til å prioritere hvordan miljøhensyn skal ivaretas i anskaffelser.
Fylkesrådet mener at der hvor miljø benyttes som eget tildelingskriterium, bør det ha nok tyngde til at det faktisk vil kunne gi utslag i rangeringen. Forskriftskravet bør derfor være at «der hvor miljø benyttes som eget tildelingskriterium, skal kriteriet vektes minst 30 %».

Vedlegg