Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune høringsuttalelse ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Arkivsak 2016/17610, saksbehandler Karin Nordal

Vedtatt høringsuttalelse- ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Vedtatt i Bystyret 9.2.2017, sak 14/17.

 Fredrikstad kommune er invitert til å avgi høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser. Vi har følgende bemerkninger:                                                                                                                                              

 Forslaget til ny forskriftsbestemmelse om miljø i offentlige anskaffelser:

  • 7-5 a Minimering av miljøbelastning

Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30%.

 

Denne bestemmelsen kommer også til anvendelse for innkjøpsreglene i forsyningssektoren, jf §7-4 a og for innkjøpsregler om konsesjonskontrakter, jf §7-3a.

 

Forskriftsbestemmelsen må leses i sammenheng med departementets høringsbrev. Høringsbrevet beskriver bakgrunn til presiseringen i forskriften. Videre arbeides det med å gi veiledning til den nye miljøbestemmelsen, slik at bestemmelsen vil fungere etter intensjonen.

De videre vurderingene i dette saksframlegget er basert på forskriftsbestemmelsen og høringsbrevet samlet.

Departementet foreslår en ny forskriftsbestemmelse om minimering av miljøbelastning, slik at bestemmelsen kan være ett viktig virkemiddel for å redusere klima- og miljøutslipp, og for å nå regjeringens ekspertutvalgsrapport mål om at Norge reduserer klimautslipp med minst 40 prosent innen 2030. Ny forskriftsbestemmelse vil medføre at alle oppdragsgivere som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser må ta hensyn til miljø i alle anskaffelser.

 

Fredrikstad kommune støtter forslaget om ny forskriftsbestemmelse, men mener at det er svært viktig at oppdragsgiver gis skjønn og fleksibilitet til å vurdere i hvilken fase av anskaffelsesprosessen man ønsker å ivareta miljøkrav. Fredrikstad kommune mener at man kan stille krav til dokumentasjonsplikt i anskaffelsesprotokollen at man har ivaretatt hensynet til miljø, og begrunne kort i hvilken fase av anskaffelsen man har ivaretatt miljø. 

Fredrikstad kommune støtter også forslaget om at det utarbeides veileder, maler etc. sentralt, slik at man kan ivareta forskriftsbestemmelsen å oppnå grønnere innkjøp og for å nå målet om mer miljøvennlige anskaffelser.