Høringssvar fra Justervesenet

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Forslaget til endring i §7-5 a i ny forskrift om offentlige anskaffelser vil på en god måte bidra til at miljøbelastningen ved offentlige anskaffelser minimeres. Slik paragrafen er utformet vil det i større grad være mulig  å tilpasse miljøkravene til den enkelte anskaffelse, enn om det skulle være et krav om å vekte miljøkriterier minimum 30% i alle relevante anskaffelser. Dette vil igjen bidra til bedre anskaffelser totalt sett, også når miljø er hensyntatt, og gjøre anskaffelsesprosessen mindre tidkrevende og mer effektiv.