Høringssvar fra Unio

Høringsinnspill fra Unio ny forskriftsbestemmelse i regelverket om off. anskaffelser

Dato: 06.02.2017

Svartype: Med merknad

Stort uutløst potensiale for innovative og klimavennlige offentlige innkjøp

"Det er viktig for regjeringen at offentlige anskaffelser bidrar til innovative løsninger. Vi forventer at offentlige virksomheter har en effektiv markedsdialog" uttalte statsråd Mæland til Logistikk og innkjøp 01.14.

Unio deler regjeringens vurdering av at offentlige anskaffelser kan være et nyttig virkemiddel for å starte omstillingen til lavutslippssamfunnet og et «grønt skifte». Unio understreker imidlertid at dette forutsetter at mulighetene for å nytte regelverket til å fremme klimavennlige løsninger er kjent, inspirerer til innovative løsninger og faktisk blir praktisert slik som myndighetene ønsker.

Unio støtter derfor den fremlagte nye forskriftsbestemmelsen om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser. Vi vil imidlertid i vårt høringsinnspill berøre noen forutsetninger som må på plass for at regelverket også skal virke etter intensjonen. Å vedta regelverk og prosentforutsetninger for miljøvekting har lite for seg hvis man ikke samtidig sørger for at muligheten, viljen og evnen til å forstå hvilket handlingsrom som ligger der er tilstede hos dem som skal forvalte regelverket. Offentlige virksomheter må gjøres i stand til å gjennomføre den «effektive markedsdialogen» som statsråd Mæland etterlyste.

Vi har i denne sammenheng derfor merket oss at konsulentselskapet Menon på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet i 2016 fremla rapporter som var svært tydelige på at offentlige anskaffelser kan nyttes langt mer strategisk enn i dag. Og det er også god grunn til å gjøre det; Rapporten viser at det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det. Likevel er utfordringsbildet at det foreløpig er få statlige og kommunale etater, virksomheter og toppledere som har sett potensialet knyttet til å utnytte innovative anskaffelser i moderniseringen av offentlig sektor som et bidrag til det grønne skiftet.

Blant grunnene til at dette ikke skjer, trekkes blant annet følgende forhold frem:

- For lav kunnskap og kompetanse om metodikk
- (Misforstått) risikoaversjon
- Myter om at man ikke kan snakke med leverandører
- Manglende kunnskap om at man kan bruke annet enn standardavtaler
- Tro på at man bare kan bruke detaljerte kravspesifikasjoner
- Myter om at det å velge klimavennlig er dyrt
- For lite differensierte virkemidler
- Innovasjons- og klimapolitiske virkemidler lite tilpasset offentlige anskaffelser
- Frykt for ESA


Virkeligheten er således ikke at offentlige virksomheter har den effektive markedsdialogen som statsråden forutsatte for snart 3 år siden. Offentlig sektor har derimot en lang vei å gå skal eksisterende og nytt lovverk knyttet til klimavennlige offentlige anskaffelser også bli regelen og ikke unntaket. Det påhviler ledere både i statlig og kommunal sektor et betydelig ansvar å bidra til dette. Unio vil gjennom 3-partsdialogen være en aktiv bidragsyter for at så skal skje.

Kunnskap i front for å sikre innovative, klimavennlige anskaffelser

En rekke prosjekter hvor man har skapt god dialog mellom offentlige innkjøpere og potensielle leverandører før anbudsdokumentene skrives, viser et betydelig potensial for at innovative og klimavennlige løsninger blir valgt gjennom økt kunnskap og kompetanse sentralt og lokalt. Dette bidrar til effektiv omstilling av offentlig sektor samtidig som privat næringsliv får nye muligheter og utvikler seg.
I dag er nasjonalt program for leverandørutvikling («LUP») finansiert over statsbudsjettet og har fokus på fokus på funksjonsspesifikasjoner og leverandørdialog. Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi , har det formelle ansvaret for tiltak som skal bygge ned hindre for innovasjon via offentlige anskaffelser gjennom utvikling av metodeverk og rådgivning mot offentlig sektor.
Unio legger til grunn at LUP og DIFIS bidrag som del av eksisterende virkemiddelapparatet kan skaleres betydelig opp, med sikte på å øke volumet på klimavennlige offentlige anskaffelser gjennom økt kunnskap og kompetanse blant innkjøpere og ledere av offentlig virksomhet.
Unio påpeker i denne sammenheng betydningen av kunnskap om utviklingen i EU knyttet til EUs nye direktiver for offentlige anskaffelser ( eksempelvis . «konkurranse med dialog» og» innovasjonspartnerskap») for å forebygge offentlige innkjøperes frykt for å bryte ESA-lovverket.

Budsjettet som bidrag til at regelverket følges og at klimavennlige løsninger velges

Det offentlige bruker 500 mrd. kroner årlig på offentlige anskaffelser. I kommunesektoren utgjør innkjøpene nesten 40 pst av sektorens totale utgifter. Unio har derfor i forbindelse med sine innspill knyttet til statsbudsjettet for 2018 foreslått at det settes av 50 mill. kroner for å øke kompetansen hos kommunale innkjøpere og til prosjekter som antas å ha god læringseffekt på området. Vi forventer at statsbudsjettet for 2018 viser en tydelig retning og bidrar til at effekten av forskriften når den blir vedtatt raskt blir mulig å synliggjøre.

Offentlig risikoavlastning for å sikre innovasjon og lavutslipp

Mangelen på innovasjon med klimapolitisk fokus er betydelig større enn for innovasjon generelt. Dette fordi forurenser ofte ikke er pålagt å betale for kostnaden utslipp av klimagasser representerer for samfunnet. Dette rettferdiggjør forsterkede offentlige insentiver/risikoavlastning rettet mot leverandører av klima- og lavutslippsløsninger.
Unio har videre merket seg at regjeringen har fått innspill om at man skal gjennomføre nasjonale innovasjonskonkurranser etter modell fra såkalte SBIR (Small Business Innovation Research)/SBRI (Small Business Research Initiative)-liknende» ordninger i samspill med allerede etablerte virkemidler for klima- og lavutslippsinnovasjon.
Unio oppfatter dette som spennende og at regjeringen i forbindelse med det videre arbeid med forskriften og implementeringen av relevante EU-direktiv ser nøyere på dette som potensiell mulighet.

Oppsummering

Som landets største hovedsammenslutning for høyskole- og universitetsutdannede på arbeidstakersiden ønsker Unio å være en aktiv part knyttet til å øke kunnskapen og kompetansen om hvordan å sikre innovative, klimavennlige offentlige anskaffelser. Vi ønsker derfor en forsterket dialog gjennom partssamarbeidet knyttet til hvordan vi konkret kan bidra for å sikre at våre felles mål om oppfylle Paris-avtalens krav til et lavutslippssamfunn kan realiseres, gjennom at det offentlige i langt større grad enn i dag gjennomfører den effektive markedsdialogen som forslaget til ny forskrift forutsetter.

Vennlig hilsen
UnioIngjerd Hovdenakk
                                               
sekretariatssjef

Andre Oktay Dahl

Seniorrådgiver