Høringssvar fra Riksantikvaren

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 09.02.2017

Svartype: Med merknad

Riksantikvaren  mener det er viktig at det offentlige tar miljøhensyn  i sine innkjøp der det er relevant,  og er enig i forslag til ny §7-5 a - Minimering av miljøbelastning i ny forskrift om offentlige anskaffelser