Høringssvar fra Byggenæringens Landsforening

Høring -Forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Dato: 09.02.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til vedlagte høringbrev fra BNL.

Vedlegg