Høringssvar fra Stiftelsen Miljømerking i Norge

Høringssvar fra Miljømerking på ny forskriftsbestemmelse om miljø

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsnotat av 11. november 2016, der nærings- og fiskeridepartementet foreslår en ny forskriftsbestemmelse om miljø som innebærer at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser og at der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30%.

 

Stiftelsen Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanemerket og EU Ecolabel i Norge. Miljømerking støtter at offentlige virksomheter og offentligrettslige organer må legge vekt på å minimere miljøbelastningene ved sine innkjøp. Miljømerking støtter departementets syn om at oppdragsgiver bør gis fleksibilitet til å stille miljøkrav i de trinn av anskaffelsesprosessen som er best egnet i den konkrete anskaffelsen.

 

36 virksomheter, hvorav 16 offentlige, er deltagere i Nettverk for miljømerket innkjøp i Norge. Miljømerking har gjennom Nettverket, og utenfor, bistått flere offentlige virksomheter i mange anskaffelsesprosesser med veiledning på utforming av relevante miljøkrav tilpasset miljømarkedssituasjon. Miljømerkings erfaring fra dette er at miljø som tildelingskriterium ofte er godt egnet til å stimulere markedet til å levere mer miljøvennlige varer og tjenester fordi oppdragsgiver da kan premiere de mest miljøvennlige tilbudene. Forutsetningene for å oppnå dette er tredelt. Først og fremst må, som departementet trekker frem i sitt forslag, kravene være tilstrekkelig vektet for å sikre at de får betydning for utfallet i konkurransen. Videre må miljøkriteriene være relevante og tilstrekkelig offensive for å sikre at de er egnet til å premiere de mest miljøvennlige tilbudene. De fleste innkjøpere opplever det som en utfordring å utforme miljøkrav, men med de nye forskriftene kan merkeordninger som miljømerker type 1 tilby innkjøperne slike miljøkrav innenfor mange produktområder. Siste vilkår er nok innkjøpsmakt bak kravene til at leverandørene tar signalet og utvikler mer miljøvennlige varer og tjenester.  

 

Miljømerking støtter at det gis føringer til offentlige innkjøpere om at miljøbelastningen fra deres anskaffelser skal minimeres og at det gis tydelig signal om at der miljø brukes som tildelingskriterium bør det vektlegges tilstrekkelig til å få betydning for utfallet i konkurransen. 30 prosent vekting er et forholdsvis høyt nivå i forhold til hva som er vanlig praksis i dag. Av de 244 anskaffelsene som ble gjennomgått av Inventura for Difi før nyttår, hvor ca 1 av 4 hadde tildelingskriterier, var det f.eks. kun 1 anbud som hadde miljøvekting lik eller høyere enn 30 prosent. Den vanlige vektingen for miljø var i området 10 -15%. Et obligatorisk vektkrav på 30 prosent kan være til hinder for grønne innkjøp som bidrar til det grønne skiftet. Innkjøpere vil kunne kvie seg for å bruke offensive miljøkrav som tildelingskriterium hvis dette må vektes så høyt som 30 prosent også ved innkjøp i umodne markeder. Løsningen kan da bli tildelingskrav med mindre offensive miljøkrav eller miljøkrav andre trinn av anskaffelsesprosessen. Her kan risikoen ved å sette miljøkrav være høyere, så kravene vil ofte være mindre offensive slik at man ikke hindrer konkurransen og får tilstrekkelig med tilbud.

 

Miljømerking støtter forslaget om en anbefalt miljøvekting på 30 prosent. Miljømerking tror ikke en så høy vekting som 30 prosent vil være formålstjenlig for alle anskaffelser, men tolker formuleringen («bør») til at det er åpning for lavere vekting der det er nødvendig. Dette kan være tilfellet i markeder som er umodne på miljøområdet.

 

Miljømerking usikker på hvordan «bør»-formuleringen vil tolkes av offentlige innkjøpere i praksis. Miljømerking mener derfor det kan vurderes å inkludere en «skal»-formulering med vekting på 20 prosent for å gi offentlige innkjøpere et entydig signal om hva som er minimumsnivå. Erfaring fra de anskaffelsesprosessene vi har bistått i tilsier at miljøkrav som tildelingskriterier bør vektes med minimum 20 prosent. Ved tilstrekkelig relevante og offensive miljøkriterier, som ved krav om tredjeparts miljømerking som Svanemerket, kan en slik vekting av tildelingskriterium miljø gjøre en forskjell i konkurransen og bidra til det grønne skiftet også i umodne markeder.