Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 31.01.2017

Svartype: Med merknad

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 9-17 og fattet følgende vedtak:

"Bergen kommune avgir høringsuttalelse som følger:

  1. Bergen kommune er enig med departementet i at det vil være hensiktsmessig å ta inn i anskaffelsesforskriftene en overordnet bestemmelse om plikt til å vektlegge minimering av miljøbelastningen ved enhver anskaffelse. En overordnet miljøbestemmelse i forskriften vil synliggjøre miljøkravet i det daglige arbeidet med offentlige anskaffelser.
  2. Bergen kommune støtter departementets forslag til formulering av den første setningen i den nye forskriftsbestemmelsen. Den valgte formuleringen følger på en grei måte opp det overordnede miljøperspektivet som fremkommer i § 5 i den nye anskaffelsesloven.
  3. Departementets pragmatiske tilnærming til Stortingets anmodningsvedtak er etter Bergen kommunes syn fornuftig. Den foreslåtte formuleringen i bestemmelsens siste setning gir et helt nødvendig handlingsrom for å kunne innrette bruken av miljøkrav og -kriterier i den enkelte anskaffelsen på en slik måte at en oppnår en mest mulig effektiv måloppnåelse i forhold til de spesielle miljøhensyn som skal ivaretas ved anskaffelsen."

Saksfremlegg og utskrift av protokoll følger vedlagt.

Vedlegg