Høringssvar fra NHO Transport

Høringssvar fra NHO Transport

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

NHO Transport viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring angående ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser med høringsfrist 10.02.17. Vi støtter høringssvaret til Næringslivets Hovedorganisasjon, og vil i tillegg supplere med noen innspill angående offentlige innkjøp av kollektivtrafikktjenester.

Kollektivtrafikken er en del av løsningen

Det er et politisk mål i Nasjonal transportplan at forventet trafikkvekst i byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Kollektivtrafikken er slik sett er en del av løsningen på miljø- og klimautfordringene, og dens viktigste miljøbidrag er å erstatte bilreiser slik at de samlede klimagassutslippene reduseres og at luftkvaliteten lokalt er god.


Nullvekstmålet og forventet befolkningsvekst i byene må følges opp med en økning i tjenestekjøpet. Investeringer i ny teknologi og miljøkrav må således ikke gå på bekostning av nødvendig kapasitetsøkning i kollektivtilbudet. Overgangen til nullutslipp har en betydelig høyere initialkostnad enn overgangen til klimanøytralt drivstoff. En Euro VI-buss med bærekraftig biodrivstoff vil eksempelvis pr. i dag være et kostnads- og miljømessig godt alternativ. EMIROADs forskningsprogram i regi av Statens vegvesen og Transportøkonomisk institutt dokumenterer svært lave avgassutslipp for busser med denne motorteknologien.


Miljø i anskaffelser

Vi støtter at oppdragsgiver gis fleksibilitet ved oppfyllelsen av den nye forskriften. Der det er relevant kan miljø benyttes som tildelingskriterium, som minstekrav i kravspesifikasjonen, som et kvalifikasjonskrav eller som et kontraktkrav. Man bør se på sammenhengen mellom hvilke miljø-/teknologikrav som er stilt i anbudet og hvordan miljø bør vektes som tildelingskriterium. Ved høye minimumskrav i anbudet, er det ikke nødvendigvis hensiktsmessig at miljø skal utgjøre minimum 30 % av tildelingskriteriet i tillegg.


Dersom oppdragsgiver skal evaluere tilbud relatert til miljøkriterier, er det vesentlig å benytte en tydelig, omforent og transparent metode for evalueringen. Metoden må angis i konkurransegrunnlaget. Elementene som inngår i evalueringen må være egnet til å møte de ønskede miljøhensyn og de må være så konkrete og målbare som mulig, slik at disse også kan følges opp i kontraktsperioden.

Det er positivt at livssykluskostnader skal vurderes i forbindelse med anskaffelsene. Her har gjenbruk av materiell ut over en anbudsperiode eller anbudsområde stor betydning – og potensial. Oppdragsgiverne må benytte standardiserte krav ved deres anskaffelser, og vi viser i den forbindelse blant annet til "NS 11050, Persontransport – Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport", som nå sluttføres i regi av Standard Norge.

Innfasing av klimanøytrale og utslippsfrie kjøretøy i kollektivtrafikken medfører større risiko økonomisk og driftsmessig. Det forutsetter derfor at man har ekstra fokus på balansert risikofordeling mellom partene ved offentlige anbud.


Vennlig hilsen
NHO Transport

Jofri Lunde (sign.)
næringspolitisk sjef

Vedlegg