Høringssvar fra Framtiden i våre hender

Innspill til høring om ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Framtiden i våre hender viser til høring om ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser, i forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og i forskrift om konsesjonskontrakter med høringsfrist 10. februar 2017.  

Vi mener det er grunnleggende viktig at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer med dette skal minimere miljøbelastningene ved sine innkjøp. Som ekspertutvalget for grønn konkurransekraft påpeker i sin rapport[1] er det offentlige en betydelig aktør i markedet. Hvordan det offentlige opptrer som innkjøper, og de forhold som vektlegges, vil derfor ha store ringvirkninger og påvirke andre aktører i produkt- og tjenestemarkedene. I dag utnyttes ikke dette handlingsrommet godt nok.

Vi er helt enige med regjeringen i at offentlige anskaffelser er et hensiktsmessig virkemiddel i omstillingen til lavutslippssamfunnet og det "grønne skiftet". I tråd med dette at kravet om å stille miljøkrav og benytte miljøvekting i alle anskaffelser må være absolutt. Vi vil derfor foreslå en endring av formuleringen i forskriften fra en kan-bestemmelse til en skal-bestemmelse.

I tillegg mener vi det bør legges inn en formulering i forskriften om å innrette anskaffelsespraksis for å bidra til å fremme klimavennlige løsninger, noe som også er slått fast i loven. Vi vil også påpeke at nye krav i regelverket, herunder miljø, vil stille store krav til offentlige innkjøpere og at det vil være behov for skolering og veiledning. Det er viktig at det blir fulgt opp på en god måte.

Vi vil dermed følgende endringsforslag til forskriftsteksten. Vi vil påpeke at disse gjelder også for forslaget til ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter hvor ordlyden er den samme:

Oppdragsgiveren å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og  skal stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, skal det minimum vektes 30%.

Med vennlig hilsen,

Christoffer Ringnes Klyve, Konstituert leder, Framtiden i våre hender

 

[1] http://www.gronnkonkurransekraft.no/files/2016/10/Strategi-for-gr%C3%B8nn-konkurransekraft.pdf