Høringssvar fra Universitetet i Oslo

Noen korte kommentarer til høringsforslaget

Dato: 08.02.2017

Svartype: Med merknad

UiO har vurdert Departementets forslag til ny § 7-5 a i forskrift om offentlige anskaffelser og vil knytte noen korte kommenterer til høringsnotatet.

UiO deler Departementets vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget. Særlig anses det fornuftig at Stortingets anmodningsvedtak tolkes slik at oppdragsgiver sikres mulighet til å vurdere konkret hvilke miljøkrav som vil være de beste og mest effektive for å minimere miljøbelastningene. Hvorvidt det er i tråd med forenklingsutvalgets forslag å innføre slike, «god praksis bestemmelser» er et åpent spørsmål, men forslaget til § 7-5 a anviser på sett og vis to ryddige alternativer, enten tildelingskriterier, eller andre steder. Departementet har således både presisert og balansert anmodningsvedtaket fra Stortinget på en hensiktsmessig og god måte etter UiOs vurdering.