Høringssvar fra Direktoratet for økonomistyring

Høringssvar

Dato: 09.02.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev om ny forskriftsbestemmelse om miljøkrav i regelverket for offentlige anskaffelser.

Direktoratet for økonomistyring stiller seg positiv til at det reguleres i regelverket for offentlige anskaffelser at det skal tas hensyn til miljøet der dette er «relevant» og knyttet til leveransen, og at det er opp til oppdragsgivers frie skjønn å sette miljøkrav gjennom alle trinn i anskaffelsesprosessen, herunder som krav/minimumskrav i kravspesifikasjonen, som kvalifikasjonskrav, som tildelingskriterium, eller som kontraktskrav.

VI mener at det er nødvendig med en nærmere klargjøring av hva som anses «der det er relevant», og vi imøteser gjerne konkrete eksempler eller føringer på hvordan dette skal tas hensyn til i en anskaffelsesprosess.    

Dersom miljø benyttes som tildelingskriterium, oppfatter vi det slik at dette tildelingskriteriumet skal vektes minimum 30 %, slik at resterende valg av aktuelle tildelingskriterier som pris, kvalitet mv. fordeles på de gjenværende 70 %. Dersom dette ikke er riktig oppfattet, så ber vi om at dette klargjøres.

I de tilfeller miljø benyttes som tildelingskriterium ser vi også behov for eksempler på hvordan et «miljø tildelingskriterium» kan utformes, slik at man sikrer at dette har den nødvendige tilknytningen til kontraktsgjenstanden og ikke kommer i konflikt med de grunnleggende kravene i anskaffelseslovens § 4, slik at man som oppdragsgiver foretar de riktige vurderinger og evalueringer av tildelingskriterium som er knyttet til miljø. Videre bør det gis eksempler på hvordan miljø som tildelingskriterium skal evalueres opp mot andre kriterier som pris, kvaliltet mv.