Høringssvar fra Jangaard Export AS

Høring ny avgiftsmodell for justervesenet

Dato: 04.07.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsbrev 27. mai d.å. vedrørende ovennevnte. På vegne av Jangaard Export AS vil vi nedenfor gi våre kommentarer til forslag om ny avgiftsmodell for Justervesents tilsynsvirksomhet rettet mot fiskeindustrien. Hovedtrekket i forslaget oppsummeres som følger:

 

  • Årsavgiften baseres på samlet omsetningen til selskapet som eier fiskemottaket / fiskemottakene, og ikke det enkelte fiskemottak.
  • Avgiftssatsen settes til 0,5 promille av selskapets årsomsetning i foregående år.
  • Dersom selskapet kan dokumentere at deler av selskapets omsetning stammer fra annen virksomhet enn det som årsavgiften er ment å dekke kan omsetningen som stammer fra annen virksomhet, trekkes fra grunnlaget for årsavgiften.
  • Det fastsettes et avgiftstak på 300 000 kroner.

 

Forslaget er etter vår oppfatning en forbedring i forhold til den modellen som opprinnelig ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2016, men senere satt på vent. Vi henviser da særlig til at en i forslaget tar utgangspunkt i selskapets omsetning, og ikke det enkelte mottak.

 

Til tross for det ovennevnte, mener vi likevel at departementet bør vurdere en alternativ modell der avgiften baseres på antall vekter. En modell der hvert selskap melder inn antall vekter til Justervesenet og gebyrene deretter fastsettes med bakgrunn i faktisk antall vekter som er i bruk hos det enkelte selskap, vil være en enkel og treffsikker modell både i forhold til den faktiske bruken og selve kontrollfunksjonen. Ved å ta utgangspunkt i det faktiske antall vekter, vil en også på en enkel måte kunne gebyrlegge «fra første vekt», og dermed også på en treffsikker måte plassere kostandene tilknyttet Justervesenets oppgave på samtlige brukere, samt utvide gebyrgrunnlaget. Så lenge Justervesenet rent faktisk kontrollerer vekter tilhørende mindre foretak, bør også disse betale en andel av kostandene.

 

Sammenholdt med den foreslåtte modellen antas en gebyrmodell basert på antall vekter også å være betydelig enklere å administrere for Justervesenet selv. Mens den foreslåtte modellen vil kreve en ikke ubetydelig saksbehandling i form av vurdering av omsetningstall, innhenting av tilfredsstillende dokumentasjon ved påstand om unntatt omsetning, samt vurdering av disse, vil en vektmodell nærmest være selvgående etter registering av innmeldte vekter.

 

Avslutningsvis finner vi også grunn til å påpeke at det fremstår som uheldig og uhensiktsmessig at den nye modellen kun skal omfatte hvitfisknæringen. Frem til endringen som opprinnelig ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2016, har laks-, ørret- og hvitfisknæringen vært omfattet av det samme regelverket. Etter vår oppfatning foreligger det ikke noen grunner for at den økte kostnadsdekningen som en nå mener må overføres til brukerne, skal bæres av én del av næringen alene. Vi mener dermed at en ny modell uansett også må omfatte en samlet fiskerinæring, inklusiv laks- og ørret.

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Jangaard Export AS

Knut Haagensen

 

Tel.90026057

Mail: knut@jangaard.no

Vedlegg