Forsiden

Høringssvar fra Helseplattformen AS

Dato: 18.08.2021

Høringssvar – forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften – Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

Om høringsinstansen:

Helseplattformen AS svarer som selvstendig aktør på denne høringen.

Framtidige brukere av Helseplattformen-løsningen, og eierne av Helseplattformen AS gir egne høringssvar.

Tilbakemelding:

Mange av samhandlingsutfordringene som høringsnotatet peker på vil løses regionalt i Midt-Norge gjennom Helseplattformen

De fire nasjonale e-helseløsningene som høringen omfatter gir derfor mindre gevinster for aktørene i Midt-Norge, men bidrar til å sikre samhandlingen ut over regionen.

Helseplattformen tilknytter seg de nasjonale e-helseløsningene, og gjør disse tilgjengelige for de aktørene som tar i bruk Helseplattformen.

Helseplattformen anses som en kunde av NHN (og ikke 3partsleverandør) noe som blant annet innebærer betaling av medlemsavgift.

Helseplattformen betaler i tillegg for videreutvikling av nasjonale e-helseløsninger (pr i dag Helsenorge og HelseID) slik at de kan benyttes av den nye type felles-løsning som Helseplattformen representerer. Utviklingskostnaden medfører også forvaltningskostnader for Helseplattformen.

Helseplattformen er ett av de overordnede tiltakene (Tiltak 1) for å realisere én innbygger- én journal. Med Helseplattformen oppnås målbildet regionalt. Arbeidet er godt i gang og første produksjonssetting er 30. april 2022, som omfatter Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF. Deretter vil flere kommuner og helseforetak implementere Helseplattformen, finansiering er et av de sentrale spørsmålene kommunene står overfor. Det foreligger en plan for arbeidet i Helseplattformen som nasjonale helsemyndigheter og relevante miljø er kjent med og orientert om.

Tiltak 2 og 3 dekker øvrige helseforetak og kommuner i landet.

Tiltak 4 : videreutvikling og styrking av de nasjonale løsningene for samhandling

er nødvendig for å realisere målbildet både regionalt og nasjonalt for disse aktørene.

Aktørene i og utenfor Helseplattformen vil derfor ha ulik nytte av de nasjonale løsningene.

Det er også sannsynlig at videreutviklingen av nasjonale løsninger for samhandling vil ha hovedfokus på samhandling mellom EPJ-løsningene for primær- og spesialisthelsetjenesten utenfor Midt-Norge. Dette vil øke ulikheten av nytte. Implementering av Helseplattformen vil gi nyttige erfaringer man kan ta med seg i arbeidet med nasjonale løsninger.

Forslaget som er på høring pålegger virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester å betale for forvaltning og drift av de fire bestemte nasjonale e-helseløsningene.

Helseplattformen mener at forslaget gir en ekstra økonomisk belastning for aktørene i Midt-Norge som tar i bruk løsningen Helseplattformen. Aktørene må betale for den nye felles løsningen Helseplattformen, som løser mange av dagens samhandlingsutfordringer regionalt, og som gjør de nasjonale e-helseløsningene tilgjengelig. Aktørene pålegges samtidig å betale forvaltning og drift av de samme nasjonale løsningene direkte til Norsk Helsenett.