Forsiden

Høringssvar fra Blå Kors Norge

Dato: 17.08.2021

Det vises til høringsnotat vedr. Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger.

Blå Kors Norge har i dag 6 institusjoner med avtale med regionale helseforetak om levering av tjenester innen TSB. I tillegg har Blå Kors Norge en institusjon godkjent innenfor ordningen med Fritt behandlingsvalg (FBV) innen TSB.

Det framgår av høringsnotatet at det foreslås at alle virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester plikter å gjøre tilgjengelig og ta i bruk nasjonale e-helseløsninger som elektroniske resepter (e-resept), Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, inkludert grunndata. I forslaget pålegges også virksomhetene å betale for forvaltning og drift av løsningene.

Blå Kors Norge stiller seg bak de rettslige endringene som framgår av høringsnotatet. Etter vår oppfatning fremgår det ikke klart hverken i selve høringsnotatet eller i endringsforslagene i lovteksten på hvilken måte betalingsplikten vil få konsekvenser for private leverandører med avtale med de regionale helseforetakene om levering av spesialisthelsetjenester – i dette tilfellet innen TSB. Denne uklarheten gjelder også for institusjoner under ordningen med Fritt behandlingsvalg innen TSB. I høringsnotatet refereres det til at de regionale helseforetakene vil få kompensert i alt 245 mill. kroner for kostnader for plikten for forvaltning og drift av de elektroniske løsningene som framgår av notatet. Vil dette medføre at private aktører med avtale med regionale helseforetak om leveranse av spesialisthelsetjenester må betale de respektive regionale helseforetak for den pålagte plikten, eller inngår den kompensasjon som RHF foreslås å motta også kostnader for nevnte private aktører? Blå Kors Norge ber om en avklaring på denne uklarheten.