Forsiden

Høringssvar fra Nore og Uvdal kommune

Dato: 11.08.2021

Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg

Viser til e-post mottatt 16.06.21. der det gis anledning til å komme med høringsuttalelser knyttet til ovennevnte sak. Nore og Uvdal kommune viser til høringsuttalelse fra KS, og vi vil med dette gi vår tilslutning til KS`synspunkt.

Med vennlig hilsen

Hilde Heggelien

Kommunalsjef, Kommuneområde helse og omsorg