Forsiden

Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Dato: 12.08.2021

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) støtter forslaget om at alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal gjøre tilgjengelig og ta i bruk fire bestemte nasjonale e-helseløsninger i sin virksomhet.

NK-TSB støtter også at kostnadene ved bruk av e-helseløsningene belastes brukerne.

NK-TSB støtter forslaget om at Norsk helsenett SF gis hjemmel til å innhente personopplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt og til å etablere en kopi av Folkeregisteret, som også kan sammenstilles med andre nødvendige opplysninger.

Departementets forslag er en direkte oppfølging av resultatet av høringen om en ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften i 2019/20. Høringen møtte den gang massiv motstand og ble trukket tilbake. Departementet foreslår i stedet for ny e-helselov en endring i pasientjournallovens § 8 slik at det lovfestes en hjemmel for at departementet i forskrift kan pålegge virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester å gjøre tilgjengelig og ta i bruk fire bestemte nasjonale e-helseløsninger i sin virksomhet. Norsk helsenett SF skal ha plikt til å tilby de nasjonale e-helseløsningene til helse- og omsorgssektoren.

Dette gjelder virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, apotekloven og tannhelseloven. Forslaget omfatter elektroniske resepter (e-resept), Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet.

En stor del av pasienter som henvises til eller er under behandling for rus- og/eller avhengighetslidelser har sammensatte problemer som tilsier at det er behov for behandlingsinnsats fra flere aktører på ulike nivåer i helsetjenesten, ofte over lang tid. Etablerte offentlige e-helseløsninger er viktige for dialog mellom behandlingsinstanser. Innenfor fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en rekke aktører utenfor helseforetakene, både med (private sykehus, private avtalepartnere med driftsavtale med RHF ene) men også uten avtaler med RHFene (kommersielle aktører, såkalte «fritt behandlingsvalg-leverandører) jfr. Oversikten i TSB i Norge. NK-TSB mener det er hensiktsmessig at samtlige pålegges å bruke de fire nevnte felles e-helseløsninger og at dette er en forutsetning for å sikre likeverdig behandling for pasientene uavhengig av hvem som yter behandlingen. Samordning av e-helseløsningen for alle aktører er et viktig bidrag for å heve kvaliteten på tjenestene og bidra til bedre koordinering av behandlingsforløpene.

Forslaget pålegger virksomhetene å betale for forvaltning og drift av løsningene.

NK-TSB mener kostnadene ved bruk e-helseløsningene bør belastes bruker på samme måte som bruk av andre administrative og kliniske verktøy nødvendige for driften av helsetjenesten.

Departementet foreslår også at Norsk helsenett SF gis hjemmel til å innhente personopplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt og til å etablere en kopi av Folkeregisteret, som også kan sammenstilles med andre nødvendige opplysninger. Dette forslaget er uavhengig av forslaget til plikten til å tilgjengelig gjøre og betale for de nasjonale e-helseløsningene.

Folkeregisteropplysningene benyttes av virksomheter i helsesektoren, som selv har hjemmel til å motta slike opplysninger. Slike opplysninger er både nødvendige og allerede tilgjengelige for virksomhetene. At Norsk helsenett SF gis tilgang til å innhente og bearbeide opplysninger fra Folkeregisteret synes ikke å være en prinsipiell endring av taushetsplikt og støttes derfor.