Forsiden

Høringssvar fra Bjørnafjorden kommune

Dato: 16.08.2021

Bjørnafjorden kommune viser til Høring: Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger publisert 15. juni 2021 med frist for høyringssvar 18. august 2021.

Grunna sommarferie har det ikkje latt seg gjere å handsama saka politisk. Bjørnafjorden kommune gir difor ei administrativ uttale.

Bjørnafjorden kommune er kjend med det høyringssvaret som er sent frå KS den 1. juli 2021 med referanse 19/02424-21. Bjørnafjorden kommune støtter dei synspunkt som kjem fram i høyringssvaret frå KS.

Beste helsing

Andris Hamre
Kontorsjef