Forsiden

Høringssvar fra Lillestrøm kommune

Dato: 18.08.2021

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Dato: 18.08.2021

Vår ref: 21/15166-3

Deres ref:

Saksbeh.: Kjersti Nordli

Telefon:

Høringsuttalelse til forslag til endring i pasientjournallov og IKT-standardforskrift

Vi viser til høring i brev av 15.06.2021 fra Helse- om omsorgsdepartementet, vedr. forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften – Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, med høringsfrist 18. august 2021.

Administrasjonen i Lillestrøm kommune støtter KS sin høringsuttalelse til forslaget til endringer i pasientjournallloven og forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

Forslaget innebærer vide fullmakter for Helse- og omsorgsdepartementet til å kunne pålegge kommunene å ta i bruk og plikt til å betale for nasjonale e-helseløsninger, uavhengig av om løsningene er i bruk i kommunene eller ikke. KS er enig med departementet i behovet for sterkere samhandling på e-helseområdet, og at de nasjonale e-helseløsningene må styrkes og videreutvikles. KS og Lillestrøm kommune er imidlertid uenig i de virkemidlene som staten foreslår.

Modellen som er valgt sprer kostnadene ut til kommunene, og Lillestrøm kommune mener det ikke er en god modell å spre statens kostnader for obligatorisk infrastruktur og løsninger ut på kommunene. Dette vil kunne føre til mer byråkrati uten noen gevinst og i tillegg ingen påvirkning for kommunene på verken utvikling eller kostnadsnivå.

Lillestrøm kommune støtter KS i at prinsipielt har staten et samlet finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusiv nasjonal eHelse-infrastruktur – som de nasjonale eHelseløsningene er.

Forslaget griper direkte inn i det kommunale selvstyret ved at departementet gis anledning til å prioritere bruk av kommunens frie inntekter på kommunestyrenes vegne. Det legges gjennom lovforslaget opp til at departementet kan fastsette størrelse på kommunenes betaling for statlig eide og styrte eHelse-løsninger der plikt til å betale for kommunen er pålagt gjennom lov. Dette innebærer et systemskifte med vide fullmakter til departementet til direkte å kunne øremerke kommunenes frie inntekter til økte drift- og forvaltningskostnader for statlige eHelse-tjenester. Fordi forslaget legger opp til at kostnader ikke skal kompenseres, vil dette redusere kommunenes handlingsrom for ivaretagelse av andre lovpålagte oppgaver.

Lillestrøm kommune viser her til at KS i punkt 5 i sin høringsuttalelse mener at Stortinget gjennom lov bør ramme inn ordningen gjennom å fastsette prinsippene for en eventuell medfinansiering fra kommunenes side, hvilke merkostnader kommunene skal kompenseres for og hvilke forutsetninger som skal være til stede for at kommunene skal kunne pålegges å ta i bruk ulike nasjonale e-helsetjenester, og til hvilket tidspunkt.

Det vises også til punkt 6 i KS høringsuttalelse hvor det fremgår at dersom staten opprettholder betalingsplikt, er det grunnleggende for tilliten til en slik finansieringsmodell at det er direkte sammenheng mellom de tjenestene kommunene bruker, og den retningen de får, og at de statlig pålagte merkostnader kompenseres særskilt i kommunerammene. KS mener det vil være lettere å få oppslutning rundt betaling for de nasjonale e-helseløsningene dersom det legges opp til en modell der kommunene kun betaler for de tjenester de faktisk bruker, har nytte av og kan påvirke utviklingen av. KS er derfor uenig i at fastsettelse av betalingens størrelse skal være opp til departementets frie skjønn der de samlede kostnadene for løsningene fordeles uavhengig av bruk og nytte for kommunene.

Det vises for øvrig til KS høringsuttalelse for nærmere utdyping av konsekvensene av forslaget til lov- og forskriftsendring.

Med hilsen

Trine Myrvold Wikstrøm

Kjersti Nordli

Kommunedirektør

Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.