Forsiden

Høringssvar fra Værnesregionen

Dato: 16.08.2021

Høringssvar fra Værnesregionen - endringer i pasientjournalloven mv.

Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal kommuner) viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021.

Værnesregionen mener høringsfristen er for kort til at det er mulig å få gjennomført en politisk behandling av høringssvaret. Dette fordi høringsnotatet er sendt ut etter siste kommunestyremøte i juni i de fleste kommuner og at første kommunestyre etter sommerferien er satt opp til etter at høringsfristen utgår.

Værnesregionen støtter visjonen om «Én innbygger – én journal» og digitaliserer aktivt egen helsetjeneste. Vi mener det er nødvendig å sette lys på hvilke konsekvenser lovforslaget kan få for Værnesregionen, samt de kommuner som anskaffer Helseplattformen.

Kommunene har foretatt innledende kostnadsestimater for anskaffelse av Helseplattformen. Estimatene viser at kostnaden for en slik anskaffelse er betydelige og representerer en kraftig økning i forhold til dagens kostnadsnivå for EPJ-løsninger.

Høringsinnspill

Værnesregionen støtter KS’ prinsipielle standpunkt om «at staten har et samlet finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusiv nasjonal e-Helse-infrastruktur - som de nasjonale e-helseløsningene er.». Vi mener at kostnader knyttet til nasjonale løsninger bør dekkes av staten.

Både Helseplattformen i Midt-Norge og videreutvikling og styrking av de nasjonale løsningene for samhandling, inngår som overordnede tiltak i realiseringen av arbeidet med én innbygger - én journal. Mye tyder på at Helseplattformen og de nasjonale løsningene har mange av de samme funksjonene for dialog, selvbetjening og innsyn.

Dersom staten innfører betalingsplikt for de nasjonale løsningene, vil kommunene risikere å betale for to samhandlingsløsninger med tilsvarende funksjoner. Kommuner som anskaffer Helseplattformen, bør da fritas for betalingsplikt for nasjonale løsninger. Helseplattformen har en langsiktig kostnadsoversikt/binding. Høringsutkastet viser ikke til hvilke konkrete og langsiktige forventede kostnader som vil kreves av kommunene ut over 2023. I tillegg til det prinsipielle standpunktet vil vi peke på at introduksjonen av betalingsplikt vil redusere den økonomiske handlingsfriheten til å gjøre de nødvendige investeringene i forhold til helhetlig EPJ-løsning, og andre lovpålagte oppgaver.

På vegne av Værnesregionen,

Trude Skjelvan Wikdahl
kommunalsjef Velferd, Stjørdal kommune

Vedlegg