Forsiden

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF

Dato: 18.08.2021

Vi er positive til de foreslåtte endringene i pasientjournalloven og i forskriften om IKT-standarder. Det er også fint at departementet er såpass klare på at formålet med lovendringen er å styrke og legge til rette for digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren. Ytterligere digitalisering, og et lovverk som støtter opp om dette, vil både effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgssektoren.

Vi synes at forslaget til endringer svarer til formålet om «å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Endringene skal også legge til rette for bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene.


Vi mener det foreligger et stort behov for en forutsigbar, helhetlig og samordnet nasjonal IKT-utvikling. Det i dag er en utfordring at manglende samordning og integrasjon av IKT-systemer fører til feil og mangelfull informasjon i overgangene mellom ulike aktører i sektoren. At de nasjonale e-helseløsningene tas i bruk av alle aktører mener vi er nødvendig for å levere gode helse- og omsorgstjenester til innbyggerne, og for å ivareta hensynet til pasientsikkerhet og personvern.

Hva angår det økonomiske tolker vi teksten dithen at det ikke vil gjøre veldig store utslag i økonomien til sykehuset.