Forsiden

Høringssvar fra Norsk logopedlag

Dato: 16.08.2021

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Norsk logopedlag

Leder Gro Nordbø

Kirkekleiva 27

4790 Lillesand

Lillesand, 17.august 2021

Høringssvar om Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger.

Vi viser til høringsbrev av 15. juni 2021 om Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger. Norsk logopedlag (NLL) takker for muligheten til å komme med innspill til høringsnotatet.

NLL støtter departementets innspill og behov for nasjonal samordning for å sikre en e-helseutvikling som understøtter hele pasientforløpet i alle ledd av tjenesten. Vi mener også det er viktig at alle som behandler og følger opp pasienter skal ha tilgang til nødvendig helseinformasjon om pasientene. Helhetlige systemer gir bedre kommunikasjon om pasientene, mer effektiv helsehjelp og styrker pasientsikkerheten. De digitale plattformene vil også føre til økt samhandling mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten og privatpraktiserende logopeder. Dette er i tråd med Helsedirektoratets rapport «Tiltak for å knytte logopedtjenestene tettere til kommunene» (2019).

Det mest relevante for NLL i høringen er punktet som gjelder Norsk helsenett (NH), og krav om betaling for denne løsningen. Vi har derfor valgt å kommentere dette punktet spesielt i innspillet vårt.

Privatpraktiserende logopeder er selvstendig næringsdrivende og har mønsteravtale med Helfo. Logopedene får henvist pasienter fra blant annet sykehus, rehabiliteringssentra, kommuner, fastleger og spesialister. I antall dreier det seg om ca. 400 logopeder. Noen jobber i små stillingsprosenter ved siden av en stilling i det offentlige, andre jobber 100% privat. Privatpraktiserende logopeder har ikke driftsstøtte eller støtte til oppkobling og drift av NH, som sammenlignbare refusjonsgrupper har. Vi har heller ikke støtte fra fond til etter- og videreutdanning. Fra 1.1.2021 ble det et krav til samtlige behandlere om digitalt oppgjør. Vi har ikke oversikt over hvor mange privatpraktiserende logopeder som i dag er tilkoblet NH, men det er sannsynligvis et fåtall av våre medlemmer.

Privatpraktiserende logopeder har mange utgifter knyttet til sin virksomhet, uansett stillingsprosent. Faste utgifter for logopedene er elektronisk pasientjournalprogram/NH, kurs, opplæring, regnskapsfører, transportutgifter, forsikringer, pensjonssparing, sykepenger, feriepenger, kontorlokaler, inventar, kontorrekvisita, renhold, strøm, telefon, internett, materiell, hardware/software og markedsføring/hjemmeside.

NLL vet at det er et stort behov i tjenestene for vår kompetanse. Dette har framkommet i ulike planer, rapporter og brukerundersøkelser i løpet av de siste årene. Det finnes per i dag ingen tall eller oversikt over antall henviste pasienter, diagnoseinndeling eller hvor de logopediske tjenestene gis. Det finnes ikke KOSTRA-tall for vår yrkesgruppe fordi vi ikke er en skal-tjeneste i kommunen, og fordi vi ikke er autoriserte er vi heller ikke i HPR-registeret. Tjenestene hos de privatpraktiserende logopedene er i liten grad gjenstand for kommunal styring, koordinering og samordning med andre tjenester. Det offentlige tjenestetilbudet er for dårlig koordinert med andre tjenester innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, jf. rapporten fra Helsedirektoratet fra 2019.

Departementet foreslår at plikten for tilgjengeliggjøring av helsenettet innføres for alle virksomheter som omfattes av forslag til pasientjournalloven § 8 andre ledd. Denne plikten innføres fra 1. januar 2022. Til orientering så er logopeder foreløpig ikke autorisert helsepersonell. Logopeder omfattes derfor ikke av helsepersonelloven eller pasientjournalloven. Det er nylig foreslått å autorisere logopeder (jf. høring datert 26.mars 2021; «Forslag om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere i henhold til helsepersonelloven»). Autorisasjon av logopeder vil føre til at logopeder også innlemmes i helsepersonelloven og pasientjournalloven. Dette vil igjen føre til at logopeder kan innlemmes i departementets høringsforslag, og delta på samme digitale plattform som annet helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten.

NLL mener at med dagens ordning må privatpraktiserende logopeder få støtte til oppkobling og drift av NH, på lik linje med andre refusjonsgrupper, for å imøtekomme myndighetenes krav om felles digital plattform i helsetjenesten.

Hvis myndighetene kommer fram til at samtlige behandlere skal betale for tjenesten i fremtiden, mener vi at kostnadene må bli differensiert etter stillingsprosent og de kostnader den enkelte logoped har. Mange privatpraktiserende logopeder jobber enkeltstående og i mindre stillinger. Det betyr at utgiftene til oppkoblingen og drift til NH ikke kan deles på flere. Det foreslåtte kravet om et fast beløp på kroner 1214 per måned per virksomhet til forvaltning og drift av helsenettet vil føre til en betydelig utgift for den enkelte logoped. I flere tilfeller kan det føre til at privatpraktiserende logopeder legger ned sin virksomhet. Dette vil gå ut over brukerne våre, og spesielt de som bor i distriktene hvor logopeddekningen er lav.

Hvis forslaget om betaling for NH får gjennomslag, bør det etableres en kostnadsfordeling basert på faktisk bruk og stillingsprosent for den enkelte behandler. Dette mener vi også er i tråd med kommunene og KS sin anbefaling.

Vennlig hilsen

Gro Nordbø

Leder Norsk Logopedlag