Forsiden

Høringssvar fra Siemens Healthineers

Dato: 18.08.2021

Utkast til innspill til Helse- og omsorgsdepartementet

Siemens Healthineers viser til høringsnotat og Helse- og omsorgsdepartementets forslag til Endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger mv.) med høringsfrist den 18. august 2021.

Siemens Healthineers viser videre til vårt innspill i forbindelse med høringen av forslag til lov om e-helse (e-helseloven) og endringer i forskrift om IKT-standarder datert 14. januar 2020.

Om Siemens Healthineers

Siemens Healthineers bidrar til verdiskapning for aktører i helsevesenet ved å være en partner innen områder som presisjonsmedisin, optimalisering av helsetjenester, forbedring av pasientopplevelser og innen digitalisering av helsetjenesten. Som en ledende aktør innen medisinsk teknologi, jobber Siemens Healthineers kontinuerlig med innovasjon av produkt- og tjenesteporteføljen. En sentral del av vår aktivitet i Siemens Healthineers er å utvikle digitale tjenester for helsesektoren.

Selskapet har om lag 56.000 ansatte globalt. Mer informasjon er tilgjengelig på www.siemens-healthineers.com.

En forskrift for fremtiden?

Siemens Healthineers har som leverandør til helse- og omsorgssektoren flere ganger de siste ti årene bidratt i myndighetenes arbeid med å utvikle og forbedre nye rammebetingelser og virkemidler for digitalisering. Det er vår erfaring, og som utviklingen innenfor for eksempel elektronisk meldingsutveksling og bruk av e-resept viser, at krav til bruk av felles standarder og arkitektur sammen med en statlige incentivmodeller og prioritering gir gode resultater.

Helsepersonells forventinger til gode og effektive verktøy og pasientenes forventninger til involvering og oppfølgningen av egen helse øker. Siemens Healthineers vil uttrykke vår støtte til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med å styrke og legge til rette for digitalisering i helse- og omsorgssektoren for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Siemens Healthineers er også enig med departementet i at en digitalisering som ivaretar pasientsikkerhet, personvern og offentlige ressurser forutsetter en prioritering av felles infrastruktur. Videreutvikling av dagens virkemiddelapparat er nødvendig for å sikre en digitalisert helse- og omsorgstjeneste i og for fremtiden.

I forslag til endring i pasientjournalloven foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at departementet i forskrift kan pålegge virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, apotekloven og tannhelseloven å ta i bruk og gjøre tilgjengelig definerte nasjonale e-helseløsninger.

Siemens Healthineers er enig i at nasjonale e-helseløsninger er viktig. Vi stiller imidlertid spørsmål om, og i hvilken grad, forslag til endringer i pasientjournalloven og endringer i forskrift om IKT-standarder legger til rette for behovene framover. Teknologi vil åpne for nye muligheter for behandling og endrede arbeidsprosesser. Dette vil gi grunnlag for helt andre samarbeidsformer enn de vi har i dag og som lovforslaget legger til grunn i sine begrunnelser i høringsnotatet. Vi opplever derfor at høringsnotatet i for stor grad ser bakover heller enn å rette blikket fremover.

Departementet bruker videre argumentasjon fra OECD sin rapport Helse i det 21. århundre som påpeker at dagens regelverk, organisering og finansierings- og styringsmodeller ikke er tilpasset en digital virkelighet. Dette er Siemens Healthineers helt enige i. Vi mener imidlertid at forslagene til endringer i helsepersonelloven og forskrift om IKT-standarder slik disse er beskrevet i høringsnotatet i liten grad fornyer virkemiddelapparatet, men snarere går baklengs inn i fremtiden.

Pasientens samhandling med tjenestene

Fremover vil pasientenes samhandling og dialog med helsetjenesten blir viktigere. Pasienten selv vil i mye større grad benytte digitale verktøy, og ønske valgfrihet i hvordan kontakten med helsetjenesten skal foregå. Fremtiden for samhandling vil derfor være svært ulik den vi ser i dag. Ambisjonen om en helhetlig helsetjeneste må derfor inkludere pasienten og pasientens digitale dialog med behandler.

Siemens Healthineers deler Helse- og omsorgsdepartementets vurdering av behovet for en styrket nasjonal helseportal som en felles inngangsport til helse- og omsorgstjenesten for innbyggere og helsepersonell. Gitt den raske utviklingen innenfor digitale tjenester mener vi at det i større grad bør legges vekt på en utvikling av helsenorge.no som en nasjonal plattform for etablering av et øko-system. Dette vil gjøre det mulig å gjennom innovasjon og konkurranse mellom flere leverandører å kunne tilby tjenester som oppfyller kravene til type tjenester slik disse er definert i forslag til § 12 i forslag til endring av forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Tenkningen rundt et øko-system legges også til grunn i arbeidet med felles kommunal journal.

Helseforetak, kommuner, fastleger, apotek og øvrige tilbydere av helsetjenester vil ha behov for ulik funksjonalitet. Videre vil virksomheter i helse- og omsorgstjenesten ha ulike behov for hvilke tilbud og hvilken interaksjon de ønsker å tilby sine brukere og pasienter. Fremtidens digitale helsetjenester vil derfor måtte være fleksible og lette å tilpasse.

Siemens Healthineers mener på denne bakgrunn at forslagene i høringsnotatet vil innskrenke mulighetsrommet for tilbud av digitale tjenester som oppfyller nasjonalt angitte krav. Vi ber Helse- og omsorgsdepartementet om en vurdering av forholdet mellom helsenorge.no som en nasjonal plattform og tenkningen KS og kommunene per i dag har presentert for etablering av en plattform for felles kommunal journal.

Nasjonale fellesløsninger må ikke stå i veien for innovasjon og tjenesteutvikling

Siemens Healthineers stiller seg bak beskrivelsene om at det er behov for å legge til rette for en nasjonal samordning av felles infrastruktur, og et arbeid ledet av myndighetene for etablering av felles grunnmur som muliggjør deling av informasjon mellom virksomheter og omsorgsnivå, mellom innbyggere og helsetjenesten, uavhengig av system.

Vi er imidlertid av den oppfatning at beskrivelsene og ambisjonene knyttet til hvilke løsninger som må være nasjonale bør gis en tydeligere avgrensning. Mer forutsigbare krav til funksjonalitet, standarder mv. vil redusere behovet for statlig utvikling og drift.

Siemens Healthineers vil i den anledning peke på viktigheten av at det gode ikke blir det bestes fiende. Den videre utviklingen av nasjonale e-helseløsninger må innrettes på en slik måte at den ikke går på bekostning av, eller står i veien for, regionale og lokale initiativer for innovasjon og tjenesteutvikling. Vi har lang erfaring også i Norge med at gode e-helsetjenester blir til i et tett samarbeidet mellom leverandør og kunde. Vi minner også om at det blir stadig mer vanlig med kommunale samarbeid og felles anskaffelser initiert av sektoren selv. Dette gir en mer profesjonalisert oppfølgning av innkjøp og innføring. Høringsnotatet synes ikke å omtale eller legge denne utviklingen til grunn.

Helse- og omsorgsdepartementet viser i høringsnotatet til at de eksisterende nasjonale løsningene i stor grad er basert på anskaffelser fra private leverandører og er eksempler på at markedet benyttes aktivt i arbeidet med å digitalisere den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Siemens Healthineers stiller spørsmål ved hvorvidt utviklingen av de nasjonale e-helseløsningene tjener som gode eksempler på bruk av det norske markedet for e-helse teknologi. Løsningene departementet viser til som gode eksempler på bruk av markedet er store komplekse infrastrukturer som i liten grad bidrar til innovasjon og konkurranse gjennom flere tilbydere. Det er uheldig dersom departementet legger denne beskrivelsen til grunn i sin vurdering av tiltak og videre arbeid for å styrke norsk helsenæring. Departementet viser videre til helsenorge.no som en nasjonal løsning med vesentlig bidrag fra private leverandører. Vi merker oss at det pågår et arbeid med å åpne opp helsenorge.no. Vi vil imidlertid også få peke på at staten i samarbeid med kommunene i stor grad utvikler egne løsninger for de tjenestene som det foreslås en plikt til å tilgjengeliggjøre.

Vår bekymring styrkes ytterligere når Helse- og omsorgsdepartementet i sin tolkning av anskaffelsesreglementet legger til grunn at plikt til betaling og tilgjengeliggjøring i virksomhetene gjennom Norsk Helsenett SF ikke utgjør en gjensidig bebyrdende kontrakt. I dette ligger det at kommunal sektor kan bruke og betale for de nasjonale e-helseløsningene uten å avholde konkurranse. Siemens Healthineers mener dette, sammen med en videre utvikling av funksjonalitet på de nasjonale e-helseløsningene, kan ha svært alvorlige konsekvenser for markedet.

Vi ber derfor departementet om en tydelig beskrivelse av hvordan kommunenes mulighet for direkte anskaffelse av digitale tjenester kan ha for markedet, og hvordan Helse- og omsorgsdepartementet i lys av dette vil sikre en vekst i den norske helseindustrien.

Betalingsplikt for nasjonale e-helseløsninger vil gi mindre midler til nødvendige investeringer i helse- og omsorgstjenesten

Siemens Healthineers har forståelse for behovet for bærekraftige finansieringsmodeller for etablerte nasjonale e-helseløsninger. Vi mener imidlertid at bærekraftig finansiering av digitalisering best løses gjennom regulære markedsmekanismer og konkurranse mellom leverandører. Statlig intervensjon og inngripen i markedet har vært og er den største risikoen for å sikre et velfungerende marked med bærekraftig økonomi. Dette forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet forsterker denne utviklingen.

Lovforslagets beskrivelser, og da særlig utredning av konsekvenser av en innføring av obligatorisk samfinansiering, fremstår utilstrekkelig. Særlig er hva som ligger i «langsiktig verdibevarende oppdatering og vedlikehold av nasjonale tjenester» mangelfullt beskrevet.

Gitt utviklingstakten fremover og manglende beskrivelser av ambisjonene for de nasjonale tjenestene, herunder videre arbeid med Felles Kommunal Journal (FKJ), vil særlig verdibevarende oppdateringer kunne representere store investeringer over tid. Vi mener tydelighet og forutsigbarhet i hva som ligger i den ovenfor nevnte formuleringen er avgjørende for å gi Stortinget et tilstrekkelig beslutningsunderlag.

Siemens Healthineers er opptatt av at det per i dag er svært uheldig om det fastsettes varige prinsipper om finansieringsmodeller hvor kostnadene til sentralt utviklede nasjonale tjenester står i fare for å spise opp investeringsmidlene til virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten. Kommunenes evne og vilje til investering i teknologi henger sammen med ønske om å forbedre egne tjenester med utgangspunkt i egne behov. Dette er også en sentral driver for leverandørindustrien for å investere i utvikling og innovasjon av egne produkter for det norske markedet.

Siemens Healthineers ber departementet om å ta ut forslag til endring i § 8, fjerde ledd bokstav b i forslag til endringer i pasientjournalloven.

Likeledes ber vi Helse- og omsorgsdepartementet ta ut forslagene til ny § 14 – § 17 i forslag til forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgssektoren vedrørende plikt til betaling for nasjonale e-helseløsninger med bakgrunn i at konsekvenser og alternativer ikke er tilstrekkelig utredet.

Siemens Healthineers ber videre departementet om å starte et utredningsarbeid i samarbeid med helsenæringen for å sikre mer fremtidsrettede modeller for finansiering av digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

Videre oppfølging

Endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger mv.) er svært viktig for helsetjenestens aktører inkludert leverandørindustrien.

Siemens Healthineers stiller, om ønskelig, gjerne opp for å utdype våre synspunkter ytterligere. Kontaktperson i Siemens Healthineers er administrerende direktør Fredrik Altmeier (fredrik.altmeier@siemens-healthineers.com).

Vennlig hilsen

Fredrik Altmeier
Administrerende direktør
Siemens Healthineers