Forsiden

Høringssvar fra Stord kommune

Dato: 17.08.2021

Stord kommune er einige i behovet for sterkare samhandling på e-helseområdet og at dei nasjonale e-helseløysingane må styrkast og vidareutviklast. Stord kommune er likevel ueinig i dei verkemidla staten føreslår og meiner finansieringsansvaret for nasjonal infrastruktur, som dei nasjonale e-helseløysingane er, er staten sitt ansvar.

Stord kommune viser til KS sitt høyringssvar datert 01.07.2021 og stør dette.

Vedlegg