Forsiden

Høringssvar fra Akershus Universitetssykehus HF

Dato: 11.08.2021

Viser til deres invitasjon til høring om forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg av 15. juni 2021. Forslaget har vært på bred høring internt på Akershus universitetssykehus.

Ahus støtter i hovedsak forslagene som presenteres i høringsnotatet.

I høringens forslag til endring av forskrift for IKT-standarder §12 er det satt en ambisiøs tidsfrist for når selvbetjenings- dialog og innsynstjenester skal gjøres tilgjengelig for pasienter og brukere. Teknologiutvikling og implementering av systemer som muliggjør denne type tjenester er tid- og ressurskrevende å innføre, og vi vil påpeke en risiko for at denne tidsfristen er for ambisiøs.

Ahus mener det er positivt at HelseID tas i bruk, og at dette kan være med å styrke spesialhelsetjenestens evne til å yte forsvarlig helsehjelp. Det samme gjelder forslaget om å forskriftsbestemme at virksomheter i helse- og omsorgstjenestens har plikt til å tilgjengeliggjøre og ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

Med hilsen
Akershus universitetssykehus HF

Øystein Mæland

Adm. direktør

Knut Thomas Sjølie

Spesialrådgiver