Forsiden

Høringssvar fra Tannhelsesekretærenes Forbund

Dato: 13.07.2021

Høringssvar fra Tannhelsesekretærenes Forbund – ThsF: Høring om forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg.

ThsF viser til høringsbrev av 15.juni 2021 og takker for anledningen til å svare.

Når det gjelder forslagene til endringene i pasientjournalloven, mener vi at tannhelsetjenesten generelt bør likestilles med virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og apotekloven. Vi har forståelse for at det gjenstår utvikling i journalsystemene i tannhelsetjenesten for å få dette på plass.

Kommentarer til forslag om endringer i §8, §9 og §11:

Helsenettet og kjernejournal vil være en trygg og sikker måte ved henvisning til spesialister både privat og til de store helseforetakene. Det samme gjelder gruppene av fritt klientell i den offentlige tannhelsetjenesten som overføres fra det private. Her brukes mye tid på å innhente viktige opplysninger (helseopplysninger, medisinliste, tidligere utført behandling o.l.) Pasientinformasjon må kunne deles effektivt og sikkert mellom ulike tjenesteledd. Dette gir bedre pasientsikkerhet og bedre helse- og omsorgstjenester.

Videre kan helsetjenesten få frigjort tid, ved at innbygger benytter selvbetjeningsløsninger som for eksempel innsyn i egne helseopplysninger.

E-resept bidrar til at helsepersonell har oversikt over pasientens gyldige resepter og får bedre oversikt over pasientenes medisinbruk, slik at risikoen for feil i forskrivning og utlevering reduseres. Ved å tilgjengeliggjøre denne løsningen i tannhelsetjenesten, vil det bli bedre kontroll på pasientene som «shopper» resepter på f.eks. sterke smertestillende medikamenter fra flere tannleger. ThsF mener derfor det bør satses på videre utvikling i tannhelsetjenestens journalsystemer så løsningen kan innføres for alle tannleger fra 1.januar 2022.

Kommentar til forslag om endring i §12:

Tilgjengeliggjøring av tjenester på helsenorge.no kan i tannhelsetjenesten være positivt på områdene som innbefatter dialog og innsyn. Når det gjelder selbetjeningsløsninger som innbefatter administrasjon av avtaler, mener vi det kan by på utfordringer da det er mange ulike behandlingsseanser å forholde seg til, og tidsbruk kan være veldig individuelt både for den enkelte pasient, men også for den enkelte behandler.

Kommentarer til forslag om endringer i §21:

Så lenge datasikkerheten blir ivaretatt på forsvarlig måte og opplysningene som blir hentet ut fra folkeregisteret kan spores, ser vi ingen grunn til å motstride forslaget.

Når det gjelder punktene om betaling for bruk, forvaltning og drift av de enkelte løsningene, har vi ingen kommentar til det.

Med hilsen

Tannhelsesekretærenes Forbund

Wenche Husby

Nestleder