Forsiden

Høringssvar fra Nannestad Kommun

Dato: 12.08.2021

Høringssvar - forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT- standarder i helse og omsorg

Nannestad kommune slutter seg helt og fullt til høringssvaret som KS har avgitt i denne saken.

I tillegg ønsker Nannestad kommune å presisere at det er svært viktig at kommunene har handlingsrom til å ta egne avgjørelser basert på lokale behov i forhold til innkjøp av IKT-tjenester og systemer. Normalt sett gjøres innkjøpsprosesser slik at ulike leverandører presenterer produktene/tjenestene sine, og kommunen tar stilling til hvilken leverandør som har det beste alternativet for kommunens behov og økonomi. Det fremstår som svært ugunstig for kommunene å måtte betale for IKT-systemer fra statlige myndigheter uten å ha muligheten til å ta stilling til om det aktuelle systemet er noe kommunen vil benytte og ha behov for.

Med hilsen

Matilde Risopatron Berg

kommuneoverlege

Vedlegg