Forsiden

Høringssvar fra Evje og Hornnes kommune

Dato: 16.08.2021

Evje og Hornnes kommune viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften, publisert 15. juni 2021 med høringsfrist 18. august 2021.

Evje og Hornnes kommune reagerer på at høringsfristen er kort, i en periode med ferieavvikling i kommunene.

Evje og Hornnes kommune er enig i at det behov for en bedre digital samahndling på e-helseområdet, og i at de nasjonale e-helseløsningene må styrkes og videreutvikles. Kommunen er imidlertid ikke enig i de virkemidlene staten foreslår, og i at det legges opp til at staten gjennom forskriftsendringer kan pålegge kommunene og betale for kostnadsøkningen til drift av statlige e-helseløsninger.

Kommunen mener prinsipelt at staten har et samlet finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusvi nasjonal eHelse-infrastruktur, og at forslaget griper inn i det kommunale selvstyret ved at departementet får anledning til å prioritere bruk av kommunenes frie inntekter. Det legges gjennom lovforslaget opp til at departementet gjennom lov kan fastsette størrelse på kommunenes betaling for statlig eide og styrte eHelse-løsninger. Når forslaget legger opp til at kostnader ikke skal kompenseres, vil dette redusere kommunenes handlingsrom på andre områder.

Evje og Hornnes kommune mener at kommunesektoren ikke er sikret reell innflytelse verken på utvikling, implementering av løsninger eller kostnadsnivå for kostnader kommunene i dette forslaget blir pålagt å betale for. Dersom betalingsplikt skal gjelde, må det gjelde de tjenestene kommunene faktisk bruker og har nytte av. Statlig pålagte merkostnader må kompenseres særskilt i kommunerammene.

Evje og Hornnes kommune støtter for øvrig høringsforslag fra KS i denne saken.

Med vennlig hilsen

Evje og Hornnes kommune