Forsiden

Høringssvar fra Kviteseid kommune

Dato: 02.07.2021

Kviteseid kommune ønskjer at staten sjølv tek det økonomiske ansvaret for nasjonal samfunnskritisk infrastruktur, også innan e-helse. Forslaget overlet til kommunane å betale for løysingar som dei ikkje nyttar.

Kviteseid kommune har som mål å nytte nasjonale digitale løysingar, men staten må finansiere utviklinga av løysingane.

Kviteseid kommune stør ellers synspunkta som KS har kome med i sitt høyringssvar.

Kviteseid kommune krev at forslag til endringar i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften vert lagt bort.