Forsiden

Høringssvar fra Volda kommune

Dato: 02.07.2021

Volda kommune sluttar seg til KS sitt høyringssvar av 01.07.21 og presiserer at vi prinsipielt meiner at staten har eit samla finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusiv nasjonal eHelse-infrastruktur - som dei nasjonale eHelseløysingane er. Forslaget om å overføre utgifter innanfor dette området til kommunane opplever vi som fråskriving av statleg ansvar.

KS sitt høyringsskriv er lagt ved.

Volda, 02.07.21

Rune Sjurgard

kommunedirektør

Vedlegg