Forsiden

Høringssvar fra Øvre Eiker Kommune

Dato: 20.07.2021

· Øvre Eiker kommune viser stor evne og vilje til å ta tjenester i bruk som er tilpasset kommunenes behov og som bidrar til bedre og sikrere tjenester for innbyggere eller økt effektivitet i våre tjenester. Øvre Eiker kommune støtter derfor ikke at staten skal kunne pålegge kommunene å ta nasjonale e-helsetjenester i bruk. I stedet mener Øvre Eiker kommune at innføring av nasjonale tjenester må legge frivillighet til grunn der staten heller bruker positive incentivmekanismer og tydelig dokumenterer kostnader og gevinster for kommunene. Å etablere god og tilpasset funksjonalitet som effektiviserer og bidrar til økt kvalitet i tjenesten, er de viktigste virkemidlene for at kommunene tar en ny løsning i bruk.

· Øvre Eiker kommune mener at det må utredes alternative modeller til lovpålegg, og eventuelt omdanning av Norsk Helsenett SF til særlovsselskap med kommunalt medeierskap. Dette vil i tillegg medvirke til langt større fleksibilitet i bruk av Norsk Helsenett som nasjonal tjenesteleverandør overfor kommunene.

· Øvre Eiker kommune mener forslaget bør avvises, og at departementet må komme tilbake med et forslag til en styrings- og finansieringsmodell som sikrer kommunene reell innflytelse på framtidige kostnader og innretning på obligatoriske fellesløsninger. Det må dessuten være et grunnleggende prinsipp at når kommunesektoren pålegges en ny oppgave, skal dette fullfinansieres.

· Øvre Eiker kommune mener det er sterkt kritikkverdig at høringsprosessen for lovendringer med betydelige økonomiske og prinsipielle konsekvenser for kommunene - gjennomføres med så korte tidsfrister, i kommunenes politiske sommerferie. Dette mener vi viser manglende respekt for lokaldemokratiet.