Forsiden

Høringssvar fra Asker kommune

Dato: 12.08.2021

Høringssvar fra Asker kommune - Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT standarder i helse og omsorgstjenesten (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e- helseløsninger mv).

Asker kommune viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021 og ønsker med dette å avgi høringssvar.

Høringsperioden har vært kort og i et tidsrom hvor det ikke har vært politiske møter i Asker kommune. Høringsuttalelsen fra Asker kommune er derfor ikke behandlet politisk tilsvarende som ble gjort i fm høringsuttalelsen om eHelseloven i 2020.

Asker kommune er kjent med KS’ høringssvar til departementet levert 1. juli 2021 og slutter seg fullt og helt til vurderingene til KS. Asker kommune støtter KS høringssvar.

Asker, 12. august 2021

Lars Bjerke Kommunedirektør Asker kommune