Forsiden

Høringssvar fra Hjartdal kommune

Dato: 09.08.2021

Hjartdal kommune ønskjer at staten sjølv tek det økonomiske ansvaret for nasjonal samfunnskritisk infrastruktur, også innan e-helse. Forslaget overlet til kommunane å betale for løysingar som dei ikkje nyttar.

Hjartdal kommune har som mål å nytte nasjonale digitale løysingar, men staten må finansiere utviklinga av løysingane.

Hjartdal kommune stør synspunkta som KS har kome med i sitt høyringssvar.

Hjartdal kommune krev at forslag til endringar i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften vert lagt bort