Forsiden

Høringssvar fra Norsk Kiropraktorforening

Dato: 17.08.2021

Helse- og Omsorgsdepartement

Postboks 8011 dep

0030 Oslo

postmottak@hod.dep.no

Oslo 17.08.2021

Høringssvar – Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standard-forskriften-

Tilgjengeliggjøring av betaling for nasjonale e-helseløsninger.

Norsk Kiropraktorforening, NKF, viser til høringsbrev av 15. juni 2021 og takker for muligheten til å avgi en uttalelse.

I hovedsak støtter Norsk Kiropraktorforening Forening intensjonene i høringen om å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. Det er et behov for en nasjonal, elektronisk samordning som sikrer og understøtter hele pasientforløpet i alle ledd av helsetjenesten. NKF er opptatt av at det legges til rette for sikker informasjonsutveksling mellom alle offentlige og private aktører i helsetjenesten.

En stor del av våre medlemmer jobber i tverrfaglige miljøer hvor digital kommunikasjon skjer fortløpende gjennom hele dagen. Kiropraktorene har hele tiden vært i front av den digitale samhandlingen profesjonene i mellom. Gjennom forskrift er kiropraktorene pålagt å kommunisere med andre deler av helsetjenesten. Våre medlemmer kommuniserer regelmessig med annet helsepersonell gjennom dialogmeldinger og epikriser til fastlege, digitale henvisninger til radiologi, henvisning til andre deler av spesialisthelsetjenesten samt elektronisk oppgjør med HELFO. Norsk Kiropraktorforening, i likhet med departementet, mener at denne måten å jobbe på bidrar til bedre, mer presise og mer tidsbesparende helse- og omsorgstjenester.

Finansiering av e-helse løsninger

Departementet foreslår i høringsutkastet å endre pasientjournalloven og innføre bestemmelser som medfører plikt for kiropraktorene til å ta i bruk og betale for nasjonale e-helseløsninger. Dette innebærer å pålegge kiropraktorene og betale for nasjonale e-helseløsninger fra 1. Januar 2022.

Norsk Kiropraktorforening ønsker å påpeke at høringen i liten grad diskuterer eller hensyntar den private delen av helsetjenesten. De aller fleste av NKF´s medlemmer jobber i private klinikker. Departementet foreslår en forskriftsfesting av betaling for tilgang til helsenettet. Hvis det med et slikt offentlig pålegg ikke følger med finansiering, så betyr det i praksis at pasientene må ta regningen. NKF mener dette fører til forskjellsbehandling mellom offentlig og private helsetjenester.

NKF mener at forslaget griper direkte inn i det private selvstyret ved at departementet gis anledning til å pålegge etablerings-, implementerings-, forvaltnings- og driftskostnader uten tilhørende statlige bevilgninger, støtteordninger, kompensasjoner eller driftstilskudd. Det legges gjennom lovforslaget opp til at departementet kan fastsette størrelsen på kiropraktorenes betaling for statlig eide og styrte e-helse løsninger der plikt til å betale for kiropraktoren er pålagt gjennom lov. Dette innebærer et systemskifte med vide fullmakter til departementet til direkte å kunne pålegge private helsetjenester nye, og i dette tilfellet sterkt økte, drift- og forvaltningskostnader for statlige e-helse-tjenester. Da forslaget legger opp til at kostnader ikke skal kompenseres, vil departementets sannsynlige løsning og svar være at kostnadene legges på egenandelen for pasientene da kiropraktorer har fri prissetting. Dette svaret har kiropraktorer blitt møtt med gjentatte ganger gjennom årene. NKF mener dette ikke kan aksepteres lenger fordi dette har, over tid, ledet til at kiropraktorenes tjenester har blitt dyrere og mindre tilgjengelig for folk med begrenset betalingsevne.

I 1974 innførte Stortinget refusjon av kiropraktorbehandling. Den gang var refusjonen ca. 1/3 av det totale behandlingshonoraret. I dag ligger den offentlige refusjonen av behandlingshonoraret hos kiropraktor på 12-14%. Dette spriket, mellom hva som var Stortingets intensjon i 1974 og hvordan det er nå, vil øke med et slikt offentlige pålegg hvis ikke offentlig finansiering følger med innføring av forskriften. Som en offentlig autorisert helseprofesjon som har ligget i front når det gjelder digital samhandling mellom helsepersonell, så forventer vi at myndighetene har en tydeligere plan for hvordan det offentlige skal dekke inn kostnadene for utviklingen av disse tjenestene, -også for privat sektor.

Vurdering av betalingsplikten

NKF mener prinsipielt at staten skal betale for drift og forvaltning av nasjonal e-helseinfrastruktur på lik linje med annen samfunnskritisk infrastruktur. NKF er også svært bekymret for at lovforslaget skaper en ny presedens for hvordan staten i fremtiden vil finansiere statlige IT-løsninger innenfor helsesektoren. Derfor mener NKF at det er viktig at det blir utredet nærmere hvilke prinsipper som skal gjelde for betaling og fordeling av kostnader mellom aktørene, og hvilke typer tjenester/andel av løsninger det er naturlig at de respektive partene kan pålegges å betale for. Slike sentrale prinsipper bør være nedfelt i selve lovforslaget, slik at det er klart hvordan kostnadsfordelingen skal beregnes ved etablering av nasjonale fellesløsninger.

Espen Ohren Øystein Ogre
Leder NKF Fagrådgiver NKF