Forsiden

Høringssvar fra Nordre Follo kommune

Dato: 17.08.2021

Nordre Follo kommune viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021.

Nordre Follo kommune avgir med dette et administrativt høringssvar. Det har ikke vært mulig å få til en politisk behandling av høringsforslaget grunnet den korte svarfristen. Av samme grunn har det heller ikke vært anledning til ustrakt administrativ involvering. Kommunen fikk avslag fra HOD på sin henvendelse om forlenget høringsfrist for å sikre politisk forankring.

Vi viser til høringssvaret fra KS. Nordre Follo kommune støtter KS sitt svar til dette høringsforslaget.

Vi ønsker spesielt å trekke frem følgende hovedpunkter:

· Nordre Follo kan ikke stille seg bak lovforslaget fordi det, slik vi tolker det, legger for stor myndighet til statlige organer uten at kommunen gis reell innflytelse på utvikling av løsninger, implementering eller kostnadsnivå.

· Slik vi forstår forslaget, legges det opp til påførte merkostnader for kommunene som holdes utenom den ordinære Statsbudsjettprosessen. De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren holdes dermed utenfor Stortingets behandling-, og nasjonalforsamlingens rolle i å fastsette de økonomiske rammene for kommunen. I tillegg foreslås det at departementet gis vide fullmakter til en ny form for direkte øremerking av kommunenes frie inntekter, uten at dette legges frem for Stortinget knyttet til de ordinære budsjettprosessene. Kommunestyrets handlingsrom til fritt å disponere kommunens frie inntekter svekkes dermed med det foreslåtte lovforslaget. Dette er en utvikling kommunen ikke kan stille seg bak.

· Det er veldig uklart hva de endelige utgiftene for kommunen faktisk vil bli som følge av dette forslaget. Nordre Follo støtter KS i at kostnadene ved innføring av nasjonalt pålagte e- helseløsninger må finansieres ved at de enkelte aktørene betaler for løsningene etter faktisk bruk, og at kostnader for kommunen ved å innføre ytterligere tjenester må dekkes ved økt rammebevilgning, etter forutgående felles kostnadsberegning.

· Nordre Follo kommune mener innføring av e-helseløsninger bør være frivillig. I de tilfeller der nye digitale løsninger bidrar til mer effektive tjenester og bedre tjenester for innbyggerne, har kommunen vist både evne og betalingsvilje til å implementere disse, og pålegg er ikke da nødvendig. Staten bør tydeliggjøre hvilke gevinster og kostnader innføring av de nasjonale plattformer og infrastruktur har, slik at vi kan gjøre informerte beslutninger om innføring.

Med hilsen

Øyvind Henriksen, kommunedirektør

Marit Janne Rød Kronborg, kommunalsjef Helse og mestring