Forsiden

Høringssvar fra Midtre Gauldal kommune

Dato: 02.07.2021

Høringssvar fra Midtre Gauldal kommune - endringer i pasientjournalloven mv.

Vi viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021. Forslaget følger opp Meld. St. 6 (2020-2021) og Innst. 59 S (2020-2021) om tilbaketrekking av ehelseloven.

Lovendringene foreslår å gi staten vide fullmakter til å pålegge kommunene å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger og plikt til å betale for disse, samt hjemmel til å fastsette størrelse på betalingen. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i pasientjournalloven §§ 8 og 21. Videre foreslår departementet endringer i forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten med nye §§ 9 til 19.

Vi viser videre til KS sitt høringssvar til dette, datert 01.07.2021, og ønsker å støtte denne uttalelsen i sin helhet.

På vegne av Midtre Gauldal kommune

Solveig Cruikshank Tofte,
saksbehandler