Forsiden

Høringssvar fra Lindesnes kommune

Dato: 17.08.2021

Høringsuttalelse fra Lindesnes kommune– endringer i pasientjournalloven og IKT-standard forskriften – tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger.

Vi viser til høringsnotat vedrørende endringer i pasientjournalloven og IKT-standard forskriften – tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021.

Lindesnes kommune er enig i formålet med lov- og forskriftsendringene i pasientjournalloven og IKT-standard forskriften. Det er behov for å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å oppnå gode og effektive helse- og omsorgstjenester, og forbedre den nasjonale samordningen og samhandlingen mellom forvaltningsnivåene. Lindesnes kommune støtter likevel ikke forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standard forskriften som staten foreslår.

Selv om kommunene blir kompensert for kostnadene tilsvarende bevilgningen i statsbudsjettet for 2021, så må kommunene sammen med sykehusene dekke all fremtidig kostnadsvekst for løsningene på statens hånd. Forslaget får store konsekvenser for kommuneøkonomien, utviklingen og digitaliseringen i Lindesnes kommune. Det går heller ikke frem av forslaget hvilke kostnadsnøkler betalingen skal beregnes ut fra, og det i seg selv er uheldig og gjør det utfordrende å gi et høringssvar når man ikke kan beregne de økonomiske konsekvensene nøyaktig. Fra år 2 signaliseres det at fakturaen skal øke ut fra aktiviteten i Norsk Helsenett/nasjonal tjenesteleverandør, kommunene må selv dekke inn økningen, ut over det man evt. får som følge av deflator, og dette gir en merkostnad for kommunen.
Lindesnes kommune viser til KS sitt høringssvar og stiller seg bak dette.

Vi ønsker i tillegg å påpeke følgende:

  • Vi stiller oss kritiske til at departementet og Norsk helsenett får veldig vide fullmakter som omfatter utvikling av løsninger, betalingsordninger og godkjenningsordninger. Det er ikke tilstrekkelig beskrevet hvordan medvirkning og involvering fra kommunene skal organiseres. I tillegg legges det opp til at kommunene skal betale for e-helseløsningene, selv om de ikke er i målgruppen eller i posisjon til å ta løsningene i bruk. Når kommunene får betydelige merkostnader til drift, forvaltning og utvikling av tjenestene, stiller vi oss kritiske til om det vil være gevinster å hente ut for kommunene. Kommunene forutsettes også å dekke fastlegenes bruk av tjenester. Samhandlingsløsninger er helsetjenestens motorvei, og utvikling og forvaltning av disse må finansieres av staten.

  • Lindesnes kommune har startet opp arbeidet med for eksempel innføring av Digihelse, en tjeneste på helsenorge.no. Men hvis ikke fastlegene og tannlegene pålegges å ta i bruk/tilgjengeliggjøre sine tjenester på helsenorge.no, kan det forsinke innbyggernes bruk av helsenorge og innbyggerne vil fremdeles oppleve et fragmentert tilbud fra helsetjenestene i Norge. Det må være et krav at fastlegene og tannlegene tar i bruk helsenorge.no samtidig med kommunene og helseforetakene.

  • Innovasjon og utvikling hemmes når det kommer krav fra staten som medfører ressurskrevende innføringsprosesser, og kommunene har hatt liten grad av medvirkning på løsningene. Dette vanskeliggjør gode gevinstprosesser og nødvendige endringsprosesser i tjenesteproduksjonen.

Avslutningsvis vil vi påpeke at staten har lagt opp til en for kort høringsperiode midt i sommerferien til kommune Norge. Det medfører store utfordringer med å gjennomføre en god og grundig behandling av forslagene.

Med hilsen

Kyrre Jordbakke

Rådmann Lindesnes kommune

Heidi Henanger Haven

Kommunalsjef Velferd