Forsiden

Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Dato: 18.08.2021

Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF - Endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

Vår referanse: 21/00899-3

Helse Sør-Øst RHF viser til høringsbrev av 15. juni 2021; «Høring: Endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften i helse - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger», med høringsfrist 18. august 2021. Forslag til lovendringer er en oppfølging av tidligere lovforslag der Helse Sør-Øst RHF ga en fyldig høringsuttalelse. De foreslåtte forskriftsbestemmelsene oppfattes å være en videreføring av tidligere forslag som har vært diskutert over tid mellom aktørene i sektoren, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett. Helse Sør-Øst RHF oppfatter at det har vært gode prosesser i forkant av høringen og vil derfor begrense denne høringsuttalelsen til de viktigste overordnede kommentarene.

Overordnet vurdering

Helse Sør-Øst RHF har tidligere påpekt at det ikke eksisterer frie budsjettmidler hos de regionale helseforetakene til dette formålet. Foreslått bidrag til nasjonal samfinansiering og lovpålagt betalingsplikt må derfor hentes fra de regionale helseforetakenes tilgjengelige rammer for pasientbehandling. Helse Sør-Øst RHF er allikevel gjennomgående positiv til forslagene, som et viktig bidrag til videre styrking av digitaliseringen på tvers av hele sektoren.

Det er positivt og viktig at likeverdigheten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor understrekes, og sektorens felles ansvar for å utvikle pasientens helsetjeneste. Tydeliggjøring av helsevirksomhetenes plikt til å ta i bruk utviklede nasjonale e-helseløsninger (som helsenettet, e-resept, nasjonal kjernejournal og helsenorge-tjenester for selvbetjening, dialog og innsyn) vil bidra til raskere oppfyllelse av vedtatte målsetninger i nasjonal helse- og sykehusplan og målbilder i de regionale utviklingsplanene.

Kommentarer til utvalgte tema

Helse Sør-Øst RHF er positiv til at virksomhetenes plikt til å ta i bruk og finansiere nasjonale e-helseløsninger nedfelles i forskrift, men stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig å forskriftsfeste detaljert fordeling av kostnadene, på beløpsnivå. Det kan potensielt være mer hensiktsmessig for sektoren å forholde seg til et sett tydelige fordelingsprinsipper i IKT-standardforskriften.

Helse Sør-Øst RHF forstår at det kan være behov for en kortvarig overgangsordning for kommunene, gitt at mange kommuner oppgir at de ikke har hatt forutsetninger for å tilgjengeliggjøre de nasjonale e-helseløsningene internt, på tross av stor oppmerksomhet om dette over flere år. Det er viktig at overgangsperioden holdes kort, da forslaget medfører en uheldig forskyvning av kostnader mellom aktørene i overgangsperioden, for løsninger som alle trenger og har nytte av. Helse Sør-Øst RHF ønsker at overgangsordningen også skal inkludere avtalespesialistene, slik at avtalespesialistenes plikt til å ta i bruk e-resept og nasjonal kjernejournal unntas i overgangsperioden. Dette vil gi rom for nødvendige tilpasninger i systemporteføljen som benyttes av disse virksomhetene.

Helse Sør-Øst RHF oppfatter at innføring av plikt til å ta i bruk og finansiere nasjonale e-helseløsninger setter ytterligere krav til en velfungerende og desentralisert styringsmodell. Det er viktig at sektoren har innflytelse på beslutninger knyttet til ambisjonsnivået og utformingen av tjenestene, slik at dette harmonerer med sektorens ønsker og behov. Gevinstene ved innføring av teknologi skapes primært gjennom virksomhetsutvikling i sektoren, bedre og mer standardiserte arbeidsprosesser, økt samhandling og tjenesteutvikling. Derfor bør helseteknologi utvikles, innføres og styres tett på kjernevirksomheten i helsetjenesten.

Helse Sør-Øst RHF støtter forslag om hjemmelsgrunnlag for Norsk helsenett SF til å innhente personopplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt, på vegne av virksomheter i helsesektoren. Dette inkluderer etablering av en kopi av Folkeregisteret og sammenstilling med andre nødvendige opplysninger.

Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF

- Jan Frich, administrerende direktør (konstituert)

- Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse

(kopi av elektronisk signert høringsuttalelse, vedlagt)

Vedlegg