Forsiden

Høringssvar fra Ullensaker kommune

Dato: 18.08.2021

Høringsuttalelse fra Ullensaker kommune

Ullensaker kommune ser behovet for en samordnet digitalisering av helse- og omsorgstjenestene, og støtter intensjonen med forslaget til endringer i lov og forskrift. Det er et behov for å styrke og videreutvikle digitaliseringen i helse- og omsorgstjenestene, og raskt få tatt i bruk e-helseløsningene hos de ulike aktørene. Dette vil gi bedre samhandling mellom de ulike delene av tjenestene, som igjen bidrar til gode, effektive og forsvarlige tjenester, økt pasientsikkerhet og mer effektiv bruk av offentlige ressurser.

Ullensaker kommune ser fordeler med en sentralisering og bedre samordning gjennom at aktørene tar i bruk nasjonale e-helseløsninger. Det kan bedre møte dagens utfordringer der viktige helseopplysninger er lagret i flere forskjellige systemer hos mange ulike aktører. Både pasienter og helsepersonell opplever i dag manglende oversikt over helseopplysninger og dårlig informasjonsflyt mellom tjenestenivåene.

Ullensaker kommune er uenig i de virkemidlene som staten foreslår. Virkemidlene som foreslås, begrunnes bl.a. med at lovpålegg vil stimulere kommunene til å ta i bruk e-helseløsningene raskere. Ullensaker kommune mener at innføring av nasjonale tjenester og løsninger må legge frivillighet til grunn, og støtter opp om de problemstillingene KS tar opp i sitt høringssvar datert 01.07.21.

Noe av årsaken til at innføring av digitale løsninger i noen kommunale helse- og omsorgstjenester har tatt tid, er at ikke alle løsningene er tilpasset eller ferdigutviklet til bruk i kommunene. Erfaringer så langt, ikke minst under koronapandemien, har vist at kommunene både har betalingsvilje og vilje til raskt å omstille seg og ta i bruk digitale løsninger når det oppleves som nyttig og effektivt i tjenestene, og løsningene har god og tilpasset funksjonalitet. Kommunene har ulik digital modenhet og ulike forutsetninger, og det er derfor nødvendig med ulike alternative løsninger. Gjennom kommunal innflytelse på beslutningene om valg og implementering av ulike løsninger, kan de bedre tilpasses den enkelte kommune og deres behov.

Forslaget om en tidsmessig plikt for kommunene til å innføre e-helseløsninger, kan være uheldig for å få til gode endringsprosesser rundt implementering av løsningene. Kommunene opplever krevende hverdager knyttet til den daglige driften av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Innføring av nye digitale løsninger krever gode prosesser med tid til lederforankring, tid til holdningsendringer hos brukerne av løsningene, tid til å skape en forstålese av hvilken nytte innføring av nye e-helseløsninger vil ha, og tid til å sikre at løsningene brukes på riktig måte for å gi opplevd gevinst (både kvalitativt og økonomisk).

Et mer likeverdig samarbeid mellom stat/kommune og reell innflytelse for kommunene i implementerings- og utviklingsprosessene, vil være mer effektivt enn statlige pålegg og tvang for at kommunene raskere skal ta i bruk e-helseløsningene. Staten må ha tillit til at kommunene har som utgangspunkt å yte gode og forsvarlige tjenester og at de ser det som vesentlig å forvalte ressursene mest mulig effektivt. Kommunene må derfor sikres muligheter til å gjøre informerte beslutninger gjennom en tydeliggjøring av nytte, gevinster (både kvalitative og kvantitative) og forventede kostnader for kommunene ved å innføre e-helseløsningene. Dette vil gi positive incentiver til å ta i bruk løsningene. Skal man pålegge en plikt til innføring av e-helseløsninger, bør dette heller skje mot slutten av et innføringsløp, og knyttet til konkrete tjenester (ikke generelle plattformer) som er viktige for kvalitet og pasientsikkerhet, slik at man sikrer at etternølerne tar tjenestene i bruk.

Ullesnaker kommune er enig i at e-helseløsningene må sees på som en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og at kostnader til forvaltning og drift av e-helseløsningene sånn sett må påregnes som en del av kostnadene ved helse- og omsorgstjenestetilbudet i den enkelte kommune. Men Ullensaker kommune støtter ikke lovfesting av kommunenes betalingsplikt og ansvar slik det foreslås, hvor kommunene gis betalingsansvar for e-helseløsninger man ikke bruker, som ikke er en del av tjenestene, og hvor man ikke har reell innflytelse på valg av løsninger og videre utvikling av disse.

Forslaget innebærer at kommunene vil måtte dekke fremtidig kostnadsvekst for nasjonale løsninger, til både drift, forvaltning og nyutvikling, uten å ha reell innflytelse. Det er stor usikkerhet rundt omfanget av fremtidig kostnadsvekst for digitale løsninger, men det anses som svært sannsynlig at kostnadsveksten for drift og forvaltning vil øke betydelig (kostnadsøkning ved økt bruk av løsningene, kostnader til vedlikehold og teknisk oppgradering av eksisterende løsninger, behov for nyinvesteringer). Kommunene har begrensede muligheter til å finansiere en fremtidig kostnadsvekst gjennom å hente ut gevinster fra effektivisering av kommunale tjenester. Erfaringene hittil med digitalisering, har i liten grad gitt gevinster som er konkrete og realiserbare for kommunene, det har i stor grad vært kvalitative gevinster. Kommunene må derfor sikres muligheter til å påvirke fremtidig kostnadsvekst gjennom medbestemmelse og reell innflytelse på valg av e-helseløsninger og videre utvikling av løsningene.

Ullensaker kommune støtter KS sitt synspunkt om at drift og forvaltning av nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur må sees på som en del av samfunnskritisk infrastruktur som staten prinsipielt må ha finansieringsansvar for. Skal kommunene pålegges betalingsplikt, må det baseres på faktisk bruk av løsningene, det må være større forutsigbarhet rundt fremtidig kostnadsvekst og tydelig hva kommunene får kompensert av merkostnader.

Ullensaker kommuner mener at det er vanskelig å støtte et lovforslag som gir vide statlige fullmakter uten at kommunene får reell innflytelse på utvikling, implementering eller kostnadsnivå. Kommunen støtter derfor KS sitt ønske om en utredning av modeller hvor statlig styring balanseres mot hensynet til handlefrihet for kommunene, og det må utredes noen sentrale prinsipper for betaling og kostnadsfordeling mellom de ulike aktørene, som nedfelles i lovforlaget.

Ullesnaker kommune gir sin tilslutning til KS sitt høringssvar datert 01.07.21.

Ullensaker kommune vil til slutt bemerke at det er kritikkverdig at høringen er lagt til kommunenes politiske sommerferie, 15.06.21-18.08.21, i en så viktig sak som vil ha store konsekvenser for kommunene.